Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 14 października 2013 r. – ZZ przeciwko EMA

(Sprawa F-103/13)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot)

Strona pozwana: EMA

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za okres od dnia 15 września 2010 r. do dnia 16 stycznia 2012 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za okres od dnia 15 września 2010 r. do dnia 16 stycznia 2012 r. w wersji ostatecznej z dnia 16 stycznia 2013 r.;

stwierdzenie nieważności, o ile zajdzie taka potrzeba, decyzji zastępcy dyrektora generalnego EMA z dnia 2 lipca 2013 r., częściowo oddalającej zażalenie skarżącego z dnia 6 marca 2013 r. na wyżej przywołaną decyzję;

obciążenie EMA kosztami postępowania.