Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 25 października 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-107/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci É. Boigelot, R. Murru)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie nałożenia na skarżącego kary dyscyplinarnej z art. 9 ust. 2 załącznika IX do regulaminu pracowniczego oraz wniosek o zadośćuczynienie z tytułu rzekomo poniesionej krzywdy, a także wniosek o zwrot potrąconych dotychczas kwot.Żądania strony skarżącejStwierdzenie nieważności decyzji z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie nałożenia na skarżącego kary obniżenia o jedną trzecią miesięcznej emerytury netto przez okres dwóch lat;Nakazanie pozwanej naprawienia szkody poniesionej przez skarżącego, w ogólnej kwocie ustalonej na 10 000 EUR, z zastrzeżeniem możliwości jej podwyższenia w toku postępowania; obciążenie Komisji kosztami postępowania.