Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 7 май 2014 г. — Deweerdt и др./Сметна палата

(Дело F-105/13)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

____________

1 ОВ C 15, 18.1.2014 г., стр.21