Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 december 2014 – DE / EMA

(Zaak F-103/13)1

(Openbare dienst – Tijdelijk functionaris van EMA – Beoordelingsrapport – Verzoek om nietigverklaring – Motiveringsplicht – Kennelijk onjuiste beoordeling – Schending van procedureregels – Geen schending)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: DE (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europees Geneesmiddelenbureau (vertegenwoordigers: S. Marino, T. Jablonski en N. Rampal Olmedo, gemachtigden, D. Waelbroeck en A. Duron, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van verzoekers beoordelingsrapport over de periode van 15 september 2010 tot 15 september 2012

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

DE draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van het Europees Geneesmiddelenbureau.

____________

____________

1     PB C 367 van 14.12.2013, blz. 41.