Language of document : ECLI:EU:F:2014:232

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(kolmas jaosto)

15 päivänä lokakuuta 2014

Asia F‑107/13

José António de Brito Sequeira Carvalho

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeellä oleva virkamies – Kurinpitomenettely – Kurinpitoseuraamus – Eläkkeen pidättäminen – Henkilöä vastaan todistamaan kutsutun todistajan kuuleminen kurinpitolautakunnassa – Kyseistä virkamiestä ei ole kuultu – Oikeuden tulla kuulluksi noudattamatta jättäminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa José António de Brito Sequeira Carvalho vaatii virkamiestuomioistuinta ensisijaisesti kumoamaan 14.3.2013 tehdyn Euroopan komission päätöksen pidättää kurinpitoseuraamuksena kolmannes hänen kuukausittaisesta nettoeläkkeestään kahden vuoden ajan sekä velvoittamaan komission korvaamaan hänelle aiheutuneen vahingon.

Ratkaisu:      Euroopan komission 14.3.2013 tekemä päätös, jossa määrätään, että José António de Brito Sequeira Carvalhon kuukausittaisesta nettoeläkkeestä pidätetään kurinpitoseuraamuksena kolmannes kahden vuoden ajan, kumotaan. Kanne hylätään muilta osin. Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan de Brito Sequeira Carvalhon oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Hallinnolle kuuluva huolenpitovelvollisuus – Rajat – Yksikön etu – Kurinpitomenettelyn aloittamisella ei loukata velvollisuutta

2.      Virkamiehet – Kurinpitojärjestelmä – Velvollisuutta suorittaa alustava tai täydentävä tutkimus ei ole

(Henkilöstösääntöjen 86 artikla ja liitteessä IX olevat 3 ja 17 artikla)

3.      Virkamiehet – Kurinpitojärjestelmä – Kurinpitolautakunnassa käytävä menettely – Puolustautumisoikeuksien ja menettelyn kontradiktorisuuden kunnioittaminen

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohta; henkilöstösääntöjen liitteessä IX oleva 4 artikla, 16 artiklan 1 kohta ja 22 artiklan 1 kohta)

4.      Virkamiehet – Kurinpitojärjestelmä – Nimittävän viranomaisen menettely – Puolustautumisoikeuksia ja menettelyn kontradiktorisuutta ei ole kunnioitettu

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohta; henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 22 artiklan 1 kohta)

5.      Virkamiehet – Kurinpitojärjestelmä – Kurinpitolautakunnassa käytävä menettely – Lääketieteellisesti todettu este virkamiehen kuulemiselle kurinpitolautakunnassa – Kuulemisen siirtämistä koskeva pyyntö – Siirtämisestä kieltäytymisen perustelut

(Henkilöstösääntöjen liite IX)

1.      Huolenpitovelvollisuutta koskevia vaatimuksia ei pidä tulkita niin, että ne estävät nimittävää viranomaista aloittamasta virkamieheen kohdistettua kurinpitomenettelyä ja suorittamasta siihen liittyvää tutkintaa. Tällainen päätös tehdään nimittäin ennen kaikkea siksi, että on toimielimen edun mukaista, että virkamiehen mahdolliset henkilöstösääntöjen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönnit todetaan ja, mikäli aihetta on, niistä määrätään seuraamuksia.

Virkamies ei voi vedota hakemuksen tai valituksen tekemiseen levittääkseen kolmansille osapuolille tiettyä kollegaansa koskevia syytöksiä. Virkamiehen on myös käyttäessään henkilöstösääntöjen 90 artiklassa tarkoitettuja oikeuksiaan, jotka koskevat hakemuksen tai valituksen tekemistä nimittävälle viranomaiselle, noudatettava pidättyväisyyttä ja vaatimattomuutta, joita objektiivisuus- ja puolueettomuusvelvoitteet sekä asemaan kohdistuva arvonanto, ihmisten kunnia ja syyttömyysolettama edellyttävät. Jos virkamies aikoo varoittaa toimielintään jonkin kollegansa menettelystä, hänen on turvauduttava henkilöstösääntöjen 22 a, 22 b tai 24 artiklassa tarkoitettuihin oikeussuojakeinoihin sen sijaan, että hän levittäisi syytöksiä tästä kollegasta, mikä ei voi olla loukkaamatta tämän ammatillista kunniaa. Levittämällä kolmansille osapuolille tällaisia syytöksiä virkamies laiminlyö siten henkilöstösääntöihin perustuvat velvollisuutensa. Näissä olosuhteissa nimittävän viranomaisen on toteutettava kaikki tarvittavat hallinnolliset toimenpiteet, joihin kuuluvat kurinpitomenettelyn aloittaminen ja siihen liittyvän tutkinnan suorittaminen.

(ks. 76–78 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: tuomio Brendel v. komissio (T‑55/03, EU:T:2004:316, 133 kohta)

Virkamiestuomioistuin: tuomio A ja G v. komissio (F‑124/05 ja F‑96/06, EU:F:2010:2, 377 kohta) ja tuomio de Brito Sequeira Carvalho v. komissio (F‑126/11, EU:F:2013:126, 72 ja 88 kohta)

2.      Alustavan tutkimuksen aloittaminen henkilöstösääntöjen 86 artiklan nojalla tai täydentävän tutkimuksen aloittaminen henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 17 artiklan nojalla kuuluu nimittävän viranomaisen tai kurinpitolautakunnan harkintavaltaan. Näissä säännöksissä ei säädetä, että tutkimuksen aloittaminen olisi automaattista tai että kyse olisi nimittävän viranomaisen velvollisuudesta aina kun henkilöstösääntöjen mukaiset velvollisuudet on ilmeisesti jätetty täyttämättä.

Vaikka henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevasta 3 artiklasta ilmenee, että nimittävä viranomainen käyttää kurinpitovaltuuksiaan tutkimusraportin perusteella, mikään ei estä sitä suorittamasta tällaista tutkimusta pelkästään tarkastelemalla sen tietoon saatettuja tosiseikkoja ylimääräisiä toimenpiteitä toteuttamatta.

(ks. 90 ja 91 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: em. tuomio de Brito Sequeira Carvalho v. komissio (EU:F:2013:126, 123 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)

3.      Kurinpitomenettelyssä, sellaisena kuin siitä säädetään henkilöstösäännöissä, oikeus tulla kuulluksi pannaan täytäntöön Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tarkoitetulla tavalla yhtäältä henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 16 artiklan 1 kohdalla, jossa täsmennetään, että kurinpitolautakunta kuulee asianomaista virkamiestä, ja toisaalta saman liitteen 4 artiklalla, jossa säädetään, että jos virkamiestä ei voida tämän liitteen säännösten mukaisesti kuulla objektiivisista syistä johtuen, häntä voidaan pyytää esittämään huomautuksensa kirjallisesti tai valtuuttamaan valitsemansa henkilö edustamaan itseään.

Lisäksi kurinpitomenettelyn kontradiktorisuuden kunnioittaminen tutkimuksen yhteydessä edellyttää, että menettelyn kohteena oleva virkamies tai hänen avustajansa voi osallistua todistajien kuulemiseen ja esittää näille puolustuksensa kannalta hyödyllisiä kysymyksiä. Jos kurinpitolautakunta katsoo, ettei sillä ole riittävän selkeitä tietoja teoista, joista valitetaan, tai olosuhteista, joissa nämä teot on tehty, se määrää henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 17 artiklan 1 kohdan nojalla aloitettavaksi tutkimuksen, jossa kumpikin osapuoli voi esittää kantansa ja vastata toisen osapuolen kantaan.

(ks. 100 ja 109 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: tuomio Connolly v. komissio (T‑34/96 ja T‑163/96, EU:T:1999:102, 61 kohta)

4.      Vaikka nimittävällä viranomaisella on erityinen velvollisuus kuulla virkamiestä ennen lopullisen päätöksen tekemistä kurinpitolautakunnan lausunnon jälkeen, se, ettei asianomaista henkilöä ole kuultu henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ei johda kurinpitoseuraamuksen määräämisestä tehdyn päätöksen kumoamiseen, jos tämä laiminlyönti johtuu asianomaisesta henkilöstä itsestään.

Kun se, että nimittävä viranomainen on kuullut asianomaista virkamiestä ennen kurinpitoseuraamuksen määräämistä koskevan päätöksen tekemistä, ei voi korjata sitä, että kurinpitolautakunta ei ole kuullut kyseistä virkamiestä, tai korjata suoraan lain nojalla sitä, että nimittävän viranomaisen nimeämää todistajaa, joka on kutsuttu todistamaan häntä vastaan, ei ole kuultu kurinpitolautakunnassa kontradiktorisen menettelyn mukaisesti, on katsottava, ettei virkamiehen oikeutta tulla kuulluksi ole kunnioitettu.

(ks. 101 ja 122 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: tuomio Stevens v. komissio (T‑277/01, EU:T:2002:302, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)

5.      Kun virkamies on ajoissa ilmoittanut lääkärintodistukseen vedoten kurinpitolautakunnalle sairauslomastaan, joka kattaa myös hänen kuulemiselleen varatun päivän, hänen toimielimensä on osoitettava toisen lääketieteellisen lausunnon tai useiden yhtäpitävien todisteiden avulla, että hän voi sitä vastoin tulla kyseiseen kuulemiseen tai ettei hänen poissaololleen ole todellisuudessa mitään objektiivista perustetta.

Näin ei ole silloin, kun kurinpitolautakunta ei ryhdy mihinkään toimenpiteisiin tarkistaakseen virkamiehen esittämien lääketieteellisten perustelujen todenperäisyyttä tai täsmällistä sisältöä tai toteuta mitään muuta toimenpidettä, jotta tämä voisi osallistua kyseiseen kuulemiseen, erityisesti päättämällä siirtää sen ainakin kerran uuteen sopivaan päivämäärään.

(ks. 111 ja 117 kohta)