Language of document : ECLI:EU:F:2014:232

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(treće vijeće)

      15. listopada 2014.      

Predmet F‑107/13

José António de Brito Sequeira Carvalho

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Dužnosnici – Dužnosnik u mirovini – Stegovni postupak – Stegovna sankcija – Uskrata dijela mirovine – Saslušanje svjedoka optužbe od strane stegovnog povjerenstva – Propuštanje saslušanja dužnosnika o kojem je riječ – Nepoštovanje prava saslušanja“ 

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom J. A. de Brito Sequeira Carvalho ponajprije traži poništenje odluke Europske komisije od 14. ožujka 2013. o tome da mu se s naslova stegovne sankcije uskrati trećina mjesečnog neto iznosa mirovine u trajanju od dvije godine te da se Komisiji naloži popravljanje štete koju smatra da je pretrpio.

Odluka:      Poništava se odluka Europske komisije od 14. ožujka 2013. kojom se J. A. de Britu Sequeiri Carvalhu izriče stegovna sankcija uskrate trećine mjesečnog neto iznosa njegove mirovine u trajanju od dvije godine. U preostalom dijelu tužba se odbija. Europska komisija snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova J. A. de Brita Sequeire Carvalha.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Dužnost brižnog postupanja uprave – Granice – Interes službe – Povreda zbog pokretanja stegovnog postupka – Nepostojanje

2.      Dužnosnici – Stegovne mjere – Obveza provođenja prethodne ili dodatne istrage – Nepostojanje

(čl. 86. Pravilnika o osoblju za dužnosnike i čl. 3. i 17. Priloga IX. Pravilniku o osoblju za dužnosnike)

3.      Dužnosnici – Stegovne mjere – Postupak pred stegovnim povjerenstvom – Poštovanje pravâ na obranu i kontradiktornosti postupka

(čl. 41. st. 2. t. (a) Povelje Europske unije o temeljnim pravima; čl. 4., čl. 16. st. 1. i čl. 22. st. 1. Priloga IX. Pravilniku o osoblju za dužnosnike)

4.      Dužnosnici – Stegovne mjere – Postupak pred tijelom za imenovanje – Poštovanje pravâ na obranu i kontradiktornosti postupka – Nepostojanje

(čl. 41. st. 2. t. (a) Povelje Europske unije o temeljnim pravima; čl. 22. st. 1. Priloga IX. Pravilniku o osoblju za dužnosnike)

5.      Dužnosnici – Stegovne mjere – Postupak pred stegovnim povjerenstvom – Medicinski utvrđena nemogućnost saslušanja dužnosnika od strane stegovnog povjerenstva – Zahtjev za odgodu saslušanja – Opravdanje odbijanja odgode

(Prilog IX. Pravilniku o osoblju za dužnosnike)

1.      Zahtjevi dužnosti brižnog postupanja ne mogu se tumačiti tako da sprječavaju tijelo za imenovanje da pokrene i vodi stegovni postupak protiv dužnosnika. Naime, takva odluka se donosi prije svega u interesu koji ima institucija u tome da se eventualne dužnosnikove povrede obveza propisanih Pravilnikom o osoblju utvrde i, ako je potrebno, sankcioniraju.

U tom pogledu, dužnosnik ne može koristiti podnošenje zahtjeva ili žalbe kao izliku za širenje optužaba o nekom od svojih kolega trećim osobama. Naime, čak u sklopu ostvarivanja prava predviđenih člankom 90. Pravilnika o osoblju koji se odnosi na podnošenje zahtjeva ili žalbe tijelu za imenovanje, dužnosnik mora pokazati suzdržanost i umjerenost koje mu nalažu dužnosti objektivnosti i nepristranosti, kao i poštovanje dostojanstva položaja, časti osoba i pretpostavke nevinosti. Nadalje, ako dužnosnik želi upozoriti svoju instituciju na ponašanje jednog od svojih kolega, mora koristiti pravna sredstva koja su mu na raspolaganju na temelju članaka 22.a, 22.b ili 24. Pravilnika o osoblju, umjesto širiti optužbe u vezi s tim kolegom, što zasigurno šteti profesionalnom ugledu te osobe. Prema tome, time što kod trećih širi takve optužbe, dužnosnik čini povredu svojih obveza iz Pravilnika o osoblju. U tim okolnostima, na tijelu za imenovanje jest da poduzme sve potrebne upravne mjere, uključujući i pokretanje i vođenje stegovnog postupka.

(t. 76. do 78.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: presuda Brendel/Komisija, T‑55/03, EU:T:2004:316, t. 133.

Službenički sud: presude A i G/Komisija, F‑124/05 i F‑96/06, EU:F:2010:2, t. 377. i de Brito Sequeira Carvalho/Komisija, F‑126/11, EU:F:2013:126, t. 72. i 88.

2.      Pokretanje prethodne istrage na temelju članka 86. Pravilnika o osoblju, ili dodatne istrage na temelju članka 17. Priloga IX. Pravilniku o osoblju potpada pod diskrecijsku ovlast tijela za imenovanje ili stegovnog povjerenstva. Te odredbe ne propisuju da je pokretanje istrage automatsko niti da je riječ o obvezi povjerenoj tijelu za imenovanje svaki put kad se presumira postojanje povrede obveza iz Pravilnika o osoblju.

Nadalje, iako iz članka 3. Priloga IX. Pravilniku o osoblju proizlazi da tijelo za imenovanje izvršava svoje stegovne ovlasti na osnovi izvješća o istrazi, ništa ga ne sprječava da provede takvu istragu u obliku jednostavnog ispitivanja činjenica koje su mu dane na znanje, pritom ne poduzimajući dodatne mjere.

(t. 90. i 91.)

Izvori:

Službenički sud: presuda de Brito Sequeira Carvalho/Komisija, EU:F:2013:126, t. 123. i navedena sudska praksa

3.      U okviru stegovnog postupka kako je uređen Pravilnikom o osoblju, pravo na saslušanje, u smislu Povelje Europske unije o temeljnim pravima, zajamčeno je, s jedne strane, posebice člankom 16. stavkom 1. Priloga IX. Pravilniku o osoblju, koji pobliže određuje da povjerenstvo saslušava dotičnog dužnosnika, i s druge strane, člankom 4. istog priloga, koji predviđa da se od dužnosnika kojeg se iz objektivnih razloga ne može saslušati u skladu s odredbama ovog Priloga može zatražiti da u pisanom obliku iznese svoje primjedbe ili ga može predstavljati osoba po njegovu izboru.

Nadalje, poštovanje kontradiktornosti stegovnog postupka, u sklopu istrage, zahtijeva da je okrivljenom dužnosniku ili njegovu branitelju omogućeno prisustvovati saslušanjima svjedoka i postavljati im pitanja koja im se čine korisnima za svoju obranu. Također, ako stegovno povjerenstvo smatra da ne posjeduje dovoljno jasne informacije o činjenicama u vezi s pritužbom ili okolnostima pod kojima su nastale, ono na temelju članka 17. stavka 1. Priloga IX. Pravilniku o osoblju naređuje provedbu istrage u kojoj svaka strana može iznijeti svoje navode i odgovoriti na navode druge strane.

(t. 100. i 109.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: presuda Connolly/Komisija, T‑34/96 i T‑163/96, EU:T:1999:102, t. 61.

4.      Kad je riječ posebice o obvezi tijela za imenovanje, nakon što mu je stegovno povjerenstvo uputilo svoje mišljenje, da sasluša dužnosnika prije nego donese konačnu odluku o stvari, činjenica da ta osoba nije saslušana sukladno članku 22. prvom stavku Priloga IX. Pravilniku o osoblju ne podrazumijeva poništenje odluke kojom joj se izriče stegovna sankcija ako je ta povreda obveze pripisiva samoj toj osobi.

U okolnostima u kojima saslušanje dužnosnika u pitanju od strane tijela za imenovanje, prije donošenja odluke kojom mu se izriče stegovna sankcija, ne može nadomjestiti izostanak saslušanja dužnosnika u pitanju od strane stegovnog povjerenstva niti ipso jure otkloniti manjak kontradiktornosti saslušanja svjedoka optužbe od strane stegovnog povjerenstva kojeg je pozvalo tijelo za imenovanje, valja zaključiti da pravo tog dužnosnika na saslušanje nije poštovano.

(t. 101. i 122.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: presuda Stevens/Komisija, T‑277/01, EU:T:2002:302, t. 41. i navedena sudska praksa

5.      Kad je dužnosnik uredno, na vrijeme i uz liječničku potvrdu obavijestio stegovno tijelo o svojem bolovanju, koje također obuhvaća dan predviđen za njegovo saslušanje, na njegovoj je instituciji da na temelju skupa podudarajućih indicija pokaže da on naprotiv može doći na saslušanje ili da ne postoji objektivan razlog koji stvarno opravdava njegov izostanak.

Nije riječ o takvu slučaju ako stegovno povjerenstvo ne poduzme korake radi provjere istinitosti ili točnog dosega liječničkih dokaza koja je podnio dužnosnik ili ako ne poduzme ikakvu mjeru koja bi potonjemu omogućila prisustvovati na tom saslušanju, osobito tako što, najmanje jedanput, odluči odgoditi saslušanje za odgovarajući novi datum.

(t. 111. i 117.)