Language of document : ECLI:EU:F:2014:232

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera a treia)

15 octombrie 2014

Cauza F‑107/13

José António de Brito Sequeira Carvalho

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Funcționar pensionat – Procedură disciplinară – Sancțiune disciplinară – Reținere din pensie – Ascultarea martorului acuzării de către consiliul de disciplină – Neascultarea funcționarului vizat – Nerespectarea dreptului de a fi ascultat”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care domnul de Brito Sequeira Carvalho solicită în principal anularea deciziei Comisiei Europene din 14 martie 2013 prin care i se impune, ca sancțiune disciplinară, reținerea unei treimi din cuantumul lunar net al pensiei sale pentru o durată de doi ani, precum și obligarea Comisiei la repararea prejudiciului pe care consideră că l‑a suferit

Decizia:      Anulează decizia Comisiei Europene din 14 martie 2013 prin care i se impune domnului de Brito Sequeira Carvalho, cu titlu disciplinar, reținerea unei treimi din cuantumul lunar net al pensiei sale pentru o perioadă de doi ani. Respinge în rest acțiunea. Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul de Brito Sequeira Carvalho.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Obligația de solicitudine care incumbă administrației – Limite – Interesul serviciului – Încălcare prin deschiderea unei proceduri disciplinare – Inexistență

2.      Funcționari – Regim disciplinar – Obligația de a efectua o investigație prealabilă sau complementară – Inexistență

(Statutul funcționarilor, art. 86, și anexa IX, art. 3 și 17)

3.      Funcționari – Regim disciplinar – Procedură în fața comisiei de disciplină – Respectarea dreptului la apărare și a caracterului contradictoriu al procedurii

[Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 41 alin. (2) lit. (a); Statutul funcționarilor, anexa IX, art. 4, art. 16 alin. (1) și art. 22 primul paragraf]

4.      Funcționari – Regim disciplinar – Procedură în fața autorității împuternicite să facă numiri – Respectarea dreptului la apărare și a caracterului contradictoriu al procedurii – Lipsă

[Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 41 alin. (2) lit. (a); Statutul funcționarilor, anexa IX, art. 22 primul paragraf]

5.      Funcționari – Regim disciplinar – Procedură în fața comisiei de disciplină – Imposibilitatea, atestată medical, a funcționarului de a fi audiat de consiliul de disciplină – Cerere de amânare a audierii – Justificarea unui refuz privind amânarea

(Statutul funcționarilor, anexa IX)

1.      Cerințele obligației de solicitudine nu pot fi interpretate în sensul că împiedică autoritatea împuternicită să facă numiri să inițieze și să instrumenteze o procedură disciplinară împotriva unui funcționar. Astfel, o asemenea decizie este adoptată, în primul rând, în interesul instituției ca eventuale neîndepliniri de către un funcționar ale obligațiilor din statut să fie constatate și, dacă este cazul, sancționate.

În această privință, un funcționar nu poate folosi drept pretext introducerea unei cereri sau a unei reclamații pentru a difuza către terți acuzații privitoare la unul dintre colegii săi. Astfel, chiar în cadrul exercitării drepturilor prevăzute la articolul 90 din statut privind formularea unei cereri sau a unei reclamații la autoritatea împuternicită să facă numiri, funcționarul este obligat să se comporte în mod rezervat și moderat, aceasta impunându‑i-se în temeiul obligațiilor de obiectivitate și imparțialitate, precum și al respectării demnității funcției, al onoarei persoanelor și al prezumției de nevinovăție. În plus, dacă un funcționar intenționează să sesizeze instituția sa cu privire la conduita unuia dintre colegii săi, trebuie să recurgă la căile de atac pe care le are la dispoziție în temeiul articolelor 22a, 22b sau 24 din statut, în loc să difuzeze acuzații legate de acest coleg, fapt care nu poate să nu afecteze onorabilitatea profesională a acestuia. Prin urmare, aducând la cunoștința unor terți astfel de acuzații, un funcționar își încalcă obligațiile statutare. În aceste împrejurări, revine autorității împuternicite să facă numiri sarcina să adopte toate măsurile administrative necesare, printre care cea de a iniția și de a desfășura o procedură disciplinară.

(a se vedea punctele 76-78)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Hotărârea Brendel/Comisia, T‑55/03, EU:T:2004:316, punctul 133

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea A și G/Comisia, F‑124/05 și F‑96/06, EU:F:2010:2, punctul 377, și Hotărârea de Brito Sequeira Carvalho/Comisia, F‑126/11, EU:F:2013:126, punctele 72 și 88

2.      Deschiderea unei investigații prealabile, în temeiul articolului 86 din statut, sau complementare, în temeiul articolului 17 din anexa IX la statut, intră în sfera de apreciere a autorității împuternicite să facă numiri sau a consiliului de disciplină. Aceste dispoziții nu prevăd că deschiderea unei investigații este automată și nici că este vorba despre o obligație care revine autorității împuternicite să facă numiri în fiecare caz în care se prezumă existența unei neîndepliniri a obligațiilor statutare.

În plus, deși reiese din articolul 3 din anexa IX la statut că autoritatea împuternicită să facă numiri își exercită competența disciplinară pe baza unui raport de anchetă, nimic nu interzice administrației să efectueze o astfel de anchetă sub forma unei simple examinări a faptelor care i‑au fost aduse la cunoștință, fără a adopta măsuri suplimentare.

(a se vedea punctele 90 și 91)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea de Brito Sequeira Carvalho/Comisia, EU:F:2013:126, punctul 123 și jurisprudența citată

3.      În cadrul procedurii disciplinare reglementate de statut, dreptul de a fi ascultat este reglementat, în sensul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, pe de o parte, în special de articolul 16 alineatul (1) din anexa IX la statut, care precizează că funcționarul vizat este ascultat de consiliul de disciplină, și, pe de altă parte, de articolul 4 din aceeași anexă, care prevede că, deși, pentru motive obiective, funcționarul nu poate fi ascultat în temeiul dispozițiilor prezentei anexe, poate fi invitat să formuleze observații în scris sau poate fi reprezentat de o persoană aleasă de acesta.

În plus, respectarea caracterului contradictoriu al procedurii disciplinare, în cadrul unei anchete, impune ca funcționarul acuzat sau apărătorul său să fie în măsură să asiste la audierile de martori efectuate și să adreseze acestora întrebările care i se par utile pentru apărarea sa. De asemenea, în cazul în care consiliul de disciplină consideră că nu are o imagine suficient de clară a faptelor reproșate persoanei interesate sau a împrejurărilor în care faptele au fost săvârșite, acesta dispune, în temeiul articolului 17 alineatul (1) din anexa IX din statut, efectuarea unei anchete contradictorii.

(a se vedea punctele 100 și 109)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Hotărârea Connolly/Comisia, T‑34/96 și T‑163/96, EU:T:1999:102, punctul 61

4.      În ceea ce privește în mod specific obligația autorității împuternicite să facă numiri, după ce consiliul de disciplină i‑a transmis avizul său, să asculte funcționarul înainte de a lua decizia finală în această privință, faptul că nu a ascultat persoana interesată conform articolului 22 primul paragraf din anexa IX la statut nu determină anularea deciziei care îi impune o sancțiune disciplinară dacă această omisiune îi este imputabilă înseși persoanei interesate.

În condițiile în care audierea funcționarului vizat de autoritatea împuternicită să facă numiri, înainte de adoptarea deciziei prin care i se impune o sancțiune disciplinară, nu poate compensa lipsa audierii funcționarului de către consiliul de disciplină și nici nu poate remedia ipso iure caracterul necontradictoriu al audierii de către consiliul de disciplină a unui martor al acuzării citat de autoritatea împuternicită să facă numiri, trebuie să se concluzioneze că nu a fost respectat dreptul funcționarului vizat de a fi ascultat.

(a se vedea punctele 101 și 122)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Hotărârea Stevens/Comisia, T‑277/01, EU:T:2002:302, punctul 41 și jurisprudența citată

5.      În cazul în care un funcționar a avertizat în timp util consiliul de disciplină, prezentând ca dovadă un certificat medical, despre concediul său de boală, care include și ziua prevăzută pentru audierea sa, revine instituției sale sarcina să demonstreze, prin intermediul unui alt aviz medical sau al unei serii semnificative de indicii concordante, că funcționarul poate, dimpotrivă, să participe la audierea menționată sau că niciun motiv obiectiv nu justifică în realitate absența sa.

Nu aceasta este situația în cazul în care consiliul de disciplină nu efectuează niciun demers pentru verificarea veridicității sau a conținutului exact al justificărilor medicale prezentate de funcționar și nici nu ia nicio altă măsură care să permită acestuia să participe la această audiere, în special prin luarea deciziei de a amâna, cel puțin o dată, această audiere pentru o dată ulterioară utilă.

(a se vedea punctele 111 și 117)