Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 8. októbra 2015 – DD/FRA

(spojené veci F-106/13 a F-25/14)1

(Verená služba – Zamestnanci FRA – Dočasný zamestnanec – Správa o služobnom postupe – Vnútorné odvolanie – Obvinenia z diskriminácie – Obvinenia z prenasledovania v zmysle smernice 2000/43 – Správne vyšetrovanie – Disciplinárne konanie – Pokarhanie – Články 2, 3 a 11 prílohy IX služobného poriadku – Výpoveď zmluvy na dobu neurčitú – Článok 47 písm. c) bod i) PZOZ – Právo byť vypočutý – Článok 41 ods. 2 písm. a) Charty základných práv Európskej únie)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: DD (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, avocats)

Žalovaná: Agentúra Európskej únie pre základné práva (v zastúpení: M. Kjaerum, splnomocnený zástupca, P. Jenkinson, avocat)

Predmet veci

Vec F-106/13: návrh na zrušenie rozhodnutia riaditeľa FRA, ktorým bola žalobcovi uložená disciplinárna sankcia vo forme pokarhania

Vec F-25/14: návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým bola ukončená žalobcova zmluva, ako aj rozhodnutia o zamietnutí jeho sťažnosti a návrhu na náhradu škody za vzniknutú majetkovú a nemajetkovú škoduVýrok rozsudkuRozhodnutie z 20. februára 2013, ktorým riaditeľ Agentúry Európskej únie pre základné práva uložil DD pokarhanie, sa zrušuje.Rozhodnutie z 13. júna 2013, ktorým riaditeľ Agentúry Európskej únie pre základné práva vypovedal zmluvu DD na dobu neurčitú, sa zrušuje.Vo zvyšnej časti sa žaloby v spojených veciach F-106/13 a F-25/14 zamietajú.Agentúra Európskej únie pre základné práva znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené DD.

____________

1 Ú. v. EÚ C 45, 15.2.2014, s. 46 a Ú. v. EÚ C 184, 16.6.2014, s. 43.