Language of document :

Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2015. gada 18. decembra spriedums – De Nicola/EIB

(lieta F-104/13)

Civildienests – EIB personāls – Psiholoģiska vardarbība – Izmeklēšanas procedūra – Izmeklēšanas komitejas ziņojums – Psiholoģiskas vardarbības jēdziena kļūdaina definīcija – EIB priekšsēdētāja lēmums neizskatīt sūdzību – Atcelšana – Prasība par zaudējumu atlīdzību

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburga) (pārstāvis – L. Isola, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka (pārstāvji – G. Nuvoli un F. Martin, pārstāvji, A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt, pirmkārt, EIB priekšsēdētāja vēstuli, ar kuru tas, pirmām kārtām, neveica nekādus pasākumus saistībā ar psiholoģisko vardarbību, no kuras prasītājs esot cietis jau 20 gadus, otrām kārtām, ir attaisnojis visus inkriminētos faktiskos apstākļus un, trešām kārtām, būtībā ir licis prasītājam strādāt kopā ar “mentoru” un “biznesa partneri”, un, otrkārt, komitejas “Dignity at work” 2013. gada 14. marta ziņojumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt 2013. gada 29. aprīļa lēmumu, ar kuru Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētājs noraidīja C. De Nicola sūdzību par psiholoģisko vardarbību;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Investīciju banka sedz savus, kā arī atlīdzina C. De Nicola tiesāšanās izdevumus.

____________