Language of document :

21. detsembril 2020 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

(kohtuasi C-692/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Armenia ja P.-J. Loewenthal)

Kostja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Ühendkuningriik on jätnud täitmata Euroopa Kohtu otsuse kohtuasjas C-503/17: komisjon vs. Ühendkuningriik, EU:C:2018:831, siis on ta jätnud täitmata ELTL artikli 260 lõikest 1, tõlgendatuna koosmõjus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu1 artiklitega 127 ja 131, tulenevad kohustused;

kohustada Ühendkuningriiki Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 260 lõike 2 alusel, tõlgendatuna koosmõjus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu artiklitega 127 ja 131, tasuma komisjonile:

- karistusmakse 268 878,50 eurot päevas alates käesolevas menetluses tehtava kohtuotsuse kuupäevast kuni päevani, mil Ühendkuningriik on kohtuasjas C-503/17 tehtud otsuse täitnud;

- põhisumma 35 873,20 eurot korrutatuna nende päevade arvuga, mis jääb kohtuasjas C-503/17 tehtud otsuse kuupäeva ja kas selle päeva vahele, millal Ühendkuningriik täidab nimetatud kohtuotsuse, või käesolevas menetluses tehtava otsuse kuupäeva vahele, olenevalt sellest, kumb neist on varasem, kuid vähemalt 8 901 000 euro suuruse põhisumma; ja

mõista kohtukulud välja Ühendkuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa Kohtu otsuses kohtuasjas C-503/17: komisjon vs. Ühendkuningriik, EU:C:2018:831, leidis Euroopa Kohus, et kuna Ühendkuningriik ei tunnistanud kehtetuks õigust kasutada märgistatud kütust eraomandis lõbusõidulaevade käitamiseks, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad nõukogu 27.  novembri 1995. aasta direktiivist 95/60/EÜ gaasiõlide ja petrooli erimärgistamise kohta2 .

Hagiavalduses teeb komisjon Euroopa Kohtule ettepaneku kohustada Ühendkuningriiki Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 260 alusel, tõlgendatuna koosmõjus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu artiklitega 127 ja 131, tasuma karistusmakse 268 878,50 eurot päevas alates käesolevas menetluses tehtava kohtuotsuse kuupäevast kuni päevani, mil Ühendkuningriik on kohtuasjas C-503/17 tehtud otsuse täitnud, ja põhisumma 35 873,20 eurot korrutatuna nende päevade arvuga, mis jääb kohtuasjas C-503/17 tehtud otsuse kuupäeva ja kas selle päeva vahele, millal Ühendkuningriik täidab nimetatud kohtuotsuse, või käesolevas menetluses tehtava otsuse kuupäeva vahele, olenevalt sellest, kumb neist on varasem, kuid vähemalt 8 901 000 euro suuruse põhisumma.

____________

1 ELT 2019, C 384 I, lk 1.

2 EÜT 1995, L 291, lk 46.