Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 17. decembrī – Eiropas Komisija/Portugāles Republika

(Lieta C-687/20)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: M. Noll-Ehlers, G. Braga da Cruz)

Atbildētāja: Portugāles Republika

Prasītājas prasījumi

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka Portugāles Republika nav izpildījusi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/49/EK (2002. gada 25. jūnijs) par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību 1 7. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzētos pienākums, jo tā nav izstrādājusi stratēģiskās trokšņu kartes pieciem galvenajiem autoceļiem;

atzīt, ka Portugāles Republika nav izpildījusi minētās direktīvas 8. panta 2. punktā paredzētos pienākumus, jo tā nav izstrādājusi rīcības plānus Amadoras un Porto aglomerācijām, 236 galvenajiem autoceļiem un 55 galvenajām dzelzceļa līnijām;

atzīt, ka Portugāles Republika nav izpildījusi minētās direktīvas 10. panta 2. punktā, to skatot kopsakarā ar tās VI pielikumu, paredzētos pienākumus, jo tā nav Komisijai paziņojusi no stratēģiskajām trokšņu kartēm attiecībā uz pieciem galvenajiem autoceļiem izrietošo informāciju un turklāt nav Komisijai nosūtījusi rīcības plānu kopsavilkumus attiecībā uz Amadoras un Porto aglomerācijām, 236 galvenajiem autoceļiem un 55 galvenajām dzelzceļa līnijām;

piespriest Portugāles Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/49/EK (2002. gada 25. jūnijs) par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību (turpmāk tekstā – “direktīva”), ciktāl tas attiecas uz šo lietu, Portugāles iestādēm bija pienākums:

1)    Pirmkārt, saskaņā ar direktīvas 7. panta 2. punkta otro daļu ne vēlāk kā līdz 2008. gada 31. decembrim informēt Komisiju par visām aglomerācijām, visiem galvenajiem autoceļiem un galvenajām dzelzceļa līnijām tās teritorijā.

2)    Otrkārt, saskaņā ar direktīvas 7. panta 2. punkta pirmo daļu nodrošināt, ka ne vēlāk kā līdz 2012. gada 30. jūnijam tiek izstrādātas 2011. pārskata gada stāvokli atainojošas stratēģiskās trokšņu kartes visām aglomerācijām un visiem galvenajiem autoceļiem, un galvenajām dzelzceļa līnijām. Turklāt Portugāles iestādēm saskaņā ar direktīvas 10. panta 2. punktu, to skatot kopsakarā ar tās VI pielikumu, ne vēlāk kā līdz 2012. gada 30 decembrim bija jānosūta Komisijai informācija par stratēģiskajām trokšņu kartēm.

3)    Treškārt, saskaņā ar direktīvas 8. panta 2. punktu Portugāles iestādēm arī bija ne vēlāk kā līdz 2013. gada 18. jūlijam jāizstrādā rīcības plāni attiecībā uz visām aglomerācijām un galvenajiem autoceļiem, un galvenajām dzelzceļa līnijām, kas atrodas tās teritorijā. Turklāt Portugāles iestādēm saskaņā ar direktīvas 10. panta 2. punktu, to skatot kopsakarā ar tās VI pielikumu, ne vēlāk kā līdz 2014. gada 18. janvārim bija jānosūta Komisijai šo rīcības plānu kopsavilkumus.

Jānorāda, ka iepriekš minētie Portugāles iestāžu pienākumi ir trīs secīgi direktīvā paredzēti posmi un ka otrais un trešais posms attiecīgi balstās katrs uz iepriekšējo posmu.

____________

1 OV 2002, L 189, 12. lpp.