Language of document :

2020 m. gruodžio 21 d. Grondwettelijk Hof (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU / Flandrijos vyriausybė

(Byla C-694/20)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Grondwettelijk Hof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU

Atsakovė: Flandrijos vyriausybė

Prejudicinis klausimas

Ar 2018 m. gegužės 25 d Tarybos direktyvos (ES) 2018/822, kuria dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES1 , 1 straipsnio 2 punktas pažeidžia teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, kuri garantuojama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, ir teisę į privatų gyvenimą, kuri garantuojama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsniu, tiek, kiek pagal naują 8ab straipsnio 5 dalį, kuri buvo įterpta į 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvą 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančią Direktyvą 77/799/EEB2 , numatyta, jog valstybė narė, kuri imasi būtinų priemonių, siekdama atleisti tarpininkus nuo prievolės pateikti informaciją apie praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, jei tokia prievole pranešti būtų pažeidžiama profesinė paslaptis pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę, turi įpareigoti tarpininkus nedelsiant informuoti kiekvieną kitą tarpininką arba, jeigu kito tarpininko nėra, atitinkamą mokesčių mokėtoją apie jų prievoles pranešti, kai dėl tokio įpareigojimo advokatas, veikiantis kaip tarpininkas, informaciją, kurią jis sužinojo vykdydamas esmines savo profesijos užduotis, t. y. gindamas klientą arba atstovaudamas jam teisme ir teikdamas teisines konsultacijas, taip pat ne byloje, privalo pranešti kitam tarpininkui, kuris nėra jo klientas?

____________

1 OL L 139, 2018, p. 1.

2 OL L 64, 2011, p. 1.