Language of document :

Преюдициално запитване от Okresný súd Bratislava I (Словакия), постъпило на 29 декември 2020 г. — Наказателно производство срещу AM

(Дело C-710/20)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Okresný súd Bratislava I

Страни в главното производство

Krajská prokuratúra v Bratislave, AM

Преюдициални въпроси

Съвместима ли е разпоредба от националното право, по силата на която без съдебен акт на национален съд пряко се отменя съдебен акт на национален съд за прекратяване на наказателно производство, който по националната правна уредба представлява окончателен съдебен акт, пораждащ последици като оправдателна присъда, и въз основа на който наказателното производство е било окончателно прекратено в резултат на дадена в съответствие с националното право амнистия, с правото на справедлив съдебен процес, гарантирано в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, правото на всеки да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също престъпление, което право е гарантирано в член 50 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и член 82 от Договора за функционирането на Европейския съюз? Ако отговорът на въпроса е отрицателен: обвързан ли е националният съд от такава разпоредба от националното право?

Съвместима ли е разпоредба от националното право, която свежда осъществявания контрол от Конституционния съд върху решение, прието от Národná rada Slovenskej republiky (Народно събрание на Словашката република) на основание член 86, буква i) от Конституцията на Словашката република, за отмяна на амнистия или индивидуално помилване само до преценка на съответствието му с Конституцията на Словашката република, без да се вземат предвид приетите от Европейския съюз обвързващи правни актове — по-специално Хартата на основните права на Европейския съюз, Договорът за функционирането на Европейския съюз и Договорът за Европейския съюз — с принципа на лоялност по смисъла на член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз, член 82 от Договора за функционирането на Европейския съюз, правото на справедлив съдебен процес, гарантирано в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и правото на всеки да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също престъпление, което право е гарантирано в член 50 от Хартата на основните права на Европейския съюз? Ако отговорът на въпроса е отрицателен: обвързан ли е националният съд от такъв съдебен акт на националния конституционен съд?

____________