Language of document :

Žaloba podaná dne 12. března 2021 – Evropská komise v. Polská republika

(Věc C-166/21)

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupkyně: C. Perrin a M. Siekierzyńska, zmocněnkyně)

Žalovaná: Polská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Polská republika tím, že dovozci lihu používaného pro výrobu léků upírá závazné osvobození od spotřební daně, pokud se tento dovozce nerozhodne pro režim podmíněného osvobození od spotřební daně, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají jednak z čl. 27 odst. 1 písm. d) směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů1 a jednak ze zásady proporcionality;

uložit Polské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Polská republika přijala vnitrostátní předpisy, podle nichž dovozce lihu používaného pro výrobu léků pozbývá osvobození od spotřební daně, jestliže se nerozhodne pro režim s podmíněným osvobozením od spotřební daně.

Dle názoru Komise tím došlo k porušení závazků vyplývajících jednak z čl. 27 odst. 1 písm. d) směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů a jednak ze zásady proporcionality.

Toto ustanovení směrnice stanoví, že je-li alkohol používán pro výrobu léků, jsou členské státy povinny osvobodit jej od spotřební daně za podmínek, které samy stanoví za účelem zajištění správného a jednoznačného uplatňování těchto úlev a předcházení daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu. Vázat osvobození od spotřební daně na použití režimu s podmíněným osvobozením není podle Komise nezbytné za účelem zajištění správného a jednoznačného uplatňování daňového osvobození ani předcházení daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu. Odporuje to rovněž zásadě proporcionality.

____________

1 Úř. věst. 1992, L 316 s. 21.