Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Ravensburg (Tyskland) den 22 mars 2021 – GL m.fl. mot Volkswagen AG och Audi AG

(Mål C-178/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Ravensburg

Parter i det nationella målet

Klagande: GL, DV, UK

Motparter: Volkswagen AG, Audi AG

Tolkningsfrågor

1.    Syftar artiklarna 18.1, 26.1 och 46 i direktiv 2007/46/EG1 , jämförda med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/20072 , till att även skydda enskilda motorfordonsköpares intressen?

Om denna fråga besvaras jakande:

2.    Utgör även det intresse som en enskild fordonsköpare har av att inte köpa ett fordon som inte uppfyller kraven i unionsrätten, bland annat vid förvärv av ett fordon utrustat med en förbjuden manipulationsanordning som avses i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007, ett sådant intresse?

Oberoende av svaret på frågorna 1 och 2:

3.    Utgör unionsrätten hinder för att en köpare som oavsiktligt köpt ett fordon utrustat med en olaglig manipulationsanordning som avses i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007 och som tillverkaren släppt ut på marknaden endast i undantagsfall kan väcka talan om civilrättsligt, utomobligatoriskt skadeståndsansvar mot fordonstillverkaren, och i synnerhet kan begära återbetalning av det inköpspris som denne betalat för fordonet i utbyte mot återlämnande och övergång av äganderätten till fordonet, när fordonstillverkaren har agerat med uppsåt och mot god sed?

Om denna fråga besvaras jakande:

4.    Har fordonsägare rätt till civilrättsligt, utomobligatoriskt skadestånd gentemot fordonstillverkare enligt unionsrätten, oavsett typen av (oaktsam eller uppsåtlig) försummelse som fordonstillverkaren begått, och som består i att fordon som är utrustade med en förbjuden manipulationsanordning som avses i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007 släpps ut på marknaden?

Oberoende av svaret på frågorna 1–4:

5.    Utgör unionsrätten hinder för att en nationell lagstiftning kräver att fordonsägare ska göra avdrag för den nytta som de erhållit till följd av den faktiska användningen av fordonet, när de, i form av utomobligatoriskt skadestånd, begär att det inköpspris som de betalat för ett fordon med förbjuden manipulationsanordning som avses i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007 och som släppts ut på marknaden återbetalas i utbyte mot återlämnande och övergång av äganderätten till fordonet?

Om denna fråga besvaras nekande:

6.    Utgör unionsrätten hinder för att värdet av användningen beräknas utifrån hela inköpspriset, utan att det görs avdrag för den värdeminskning som följer av att fordonet är utrustat med en förbjuden manipulationsanordning och/eller av att köparen inte har önskat använda ett fordon som inte uppfyller kraven i unionsrätten?

Oberoende av svaret på frågorna 1–6:

7.    Är 348a § stycke 3 i Zivilprozessordnung (den tyska civilprocesslagen) (ZPO), såvitt denna bestämmelse även avser beslut att begära förhandsavgörande enligt artikel 267 andra stycket FEUF, oförenlig med de nationella domstolarnas befogenhet att begära förhandsavgörande enligt artikel 267 andra stycket FEUF, och ska den därför inte tillämpas på beslut att begära förhandsavgörande?”

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv) (EUT L 263, 2007, s. 1).

2     Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 2007, s. 1).