Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 23. märtsil 2021 – absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG versus the-trading-company GmbH

(kohtuasi C-179/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG

Vastustaja kassatsioonimenetluses: the-trading-company GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ainuüksi juba tootja antud garantii olemasolu toob direktiivi 2011/83/EL1 artikli 6 lõike 1 punkti m alusel kaasa teabe esitamise kohustuse?

2.    Kas juhul kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt, tekitab direktiivi 2011/83/EL artikli 6 lõike 1 punktis m sätestatud teabe esitamise kohustuse juba tootja antud garantii mainimine kaupleja pakkumuses või tekib see siis, kui tootja antud garantii mainimine on tarbijale ilma pikemata selge? Kas teabe esitamise kohustus on olemas ka juhul, kui tarbijale on ilma pikemata selge, et kaupleja annab vaid võimaluse tutvuda andmetega, mille on garantii kohta esitanud tootja?

3.    Kas tootja antud garantii olemasolu ja tingimuste kohta direktiivi 2011/83/EL artikli 6 lõike 1 punkti m alusel esitada tulev teave peab sisaldama samu andmeid, mida on garantii kohta nõutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta direktiivi 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta2 artikli 6 lõikes 2, või piisab vähematest andmetest?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT 2011, L 304, lk 64).

2 EÜT 1999, L 171, lk 12; ELT eriväljaanne 15/04, lk 223.