Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Hamburg (Германия), постъпило на 27 януари 2017 г. — The Scotch Whisky Association, The Registered Office/Michael Klotz

(Дело C-44/17)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Hamburg

Страни в главното производство

Ищец: The Scotch Whisky Association, The Registered Office

Ответник: Michael Klotz

Преюдициални въпроси

Изисква ли „непряката търговска употреба“ на регистрирано географско указание за спиртна напитка съгласно член 16, буква a) от Регламент № 110/20081 регистрираното географско указание да се използва по идентичен или фонетично и/или визуално сходен начин, или е достатъчно спорният елемент от знака да предизвиква у съответните потребители каквато и да е асоциация с регистрираното географско указание или с географска област?

Ако е налице втората хипотеза: при проверката дали е налице „непряка търговска употреба“ има ли значение в каква среда се вписва спорният елемент от знака, или тази среда не може да попречи на наличието на непряка търговска употреба на регистрирано географско указание и когато към спорния елемент от знака е добавено указание за действителния произход на продукта?

Изисква ли „пресъздаването“ на регистрирано географско указание съгласно член 16, буква б) от Регламент № 110/2008 да е налице фонетично и/или визуално сходство между регистрираното географско указание и спорния елемент от знака, или е достатъчно спорният елемент от знака да предизвиква у съответния кръг потребители каквато и да е асоциация с регистрираното географско указание или с географска област?

Ако е налице втората хипотеза: при проверката дали е налице „пресъздаване“ има ли значение и в каква среда се вписва спорният елемент от знака, или тази среда не може да попречи на наличието на неправомерно пресъздаване чрез спорния елемент от знака, дори ако към него е добавено указание за действителния произход на продукта?

При проверката дали е налице „всяко друго невярно или въвеждащо в заблуждение указание“ съгласно член 16, буква в) от Регламент № 110/2008 има ли значение в каква среда се вписва спорният елемент от знака, или тази среда не може да попречи на наличието на заблуждаващо указание, дори ако към спорния елемент от знака е добавено указание за действителния произход на продукта?

____________

1     Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, стр. 16).