Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Hamburg (Saksamaa) 27. jaanuaril 2017 – The Scotch Whisky Association, The Registered Office versus Michael Klotz

(kohtuasi C-44/17)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: The Scotch Whisky Association, The Registered Office

Kostja: Michael Klotz

Eelotsuse küsimused

Kas selleks, et tuvastada piiritusjoogi registreeritud geograafilise tähise kaudne kasutamine kaubanduslikul eesmärgil määruse (EÜ) nr 110/20081 artikli 16 punkti a tähenduses, on nõutav, et registreeritud geograafilist tähist kasutatakse identsel või foneetiliselt ja/või visuaalselt sarnasel kujul või piisab sellest, et tähise vaidlusalune osa tekitab asjaomasel avalikkusel mis tahes assotsiatsiooni registreeritud geograafilise tähise või geograafilise piirkonnaga?

Kui viimati nimetatu on piisav, siis kas „kaudse kaubanduslikul eesmärgil kasutamise“ kontrollimisel omab tähtsust kontekst, kuhu tähise vaidlusalune osa paigutati, või ei saa see kontekst takistada registreeritud geograafilise tähise kaudse kaubanduslikul eesmärgil kasutamise tuvastamist, kuigi tähise vaidlusalusele osale on lisatud märge toote tegeliku päritolu kohta?

Kas registreeritud geograafilise tähisega „seoste tekitamiseks“ määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 16 punkti b tähenduses on nõutav, et tähise vaidlusalune osa on registreeritud geograafilise tähisega foneetiliselt ja/või visuaalselt sarnane, või piisab sellest, et tähise vaidlusalune osa tekitab asjaomasel avalikkusel mis tahes assotsiatsiooni registreeritud geograafilise tähise või geograafilise piirkonnaga?

Kui viimati nimetatu on piisav, siis kas „seoste tekitamise“ kontrollimisel omab tähtsust kontekst, kuhu tähise vaidlusalune osa paigutati, või ei saa see kontekst takistada tähise vaidlusaluse osa abil õigusvastase seoste tekitamise tuvastamist, kuigi tähise vaidlusalusele osale on lisatud märge toote tegeliku päritolu kohta?

Kas määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 16 punktis c viidatud „valede või eksitavate märgete“ kontrollimisel omab tähtsust kontekst, kuhu tähise vaidlusalune osa paigutati, või ei saa see kontekst takistada eksitavate märgete kasutamise tuvastamist, kuigi tähise vaidlusalusele osale on lisatud märge toote tegeliku päritolu kohta?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89 (ELT 2008, L 39, lk 16).