Language of document : ECLI:EU:C:2018:415

Věc C44/17

Scotch Whisky Association

proti

Michaelu Klotzovi

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Hamburg (zemský soud v Hamburku, Německo)]

„Řízení o předběžné otázce – Ochrana zeměpisných označení lihovin – Nařízení (ES) č. 110/2008 – Článek 16 písm. a) až c) – Příloha III – Zapsané zeměpisné označení ‚Scotch Whisky‘ – Whisky vyrobená v Německu a uváděná na trh pod názvem ‚Glen Buchenbach‘«

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. června 2018

1.        Sbližování právních předpisů – Jednotné právní předpisy – Definice, popis, obchodní úprava, označování a ochrana zeměpisných označení lihovin – Nařízení č. 110/2008 – Ochrana zeměpisných označení – Ochrana proti přímému nebo nepřímému obchodnímu použití – Kritéria pro posouzení – Nutnost použití ve formě, která je totožná nebo podobná tomuto zapsanému označení

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 110/2008, čl. 16 písm. a)]

2.        Sbližování právních předpisů – Jednotné právní předpisy – Definice, popis, obchodní úprava, označování a ochrana zeměpisných označení lihovin – Nařízení č. 110/2008 – Připomenutí chráněného zeměpisného označení – Pojem – Rozsah – Posouzení vnitrostátním soudem – Kritéria

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 110/2008, čl. 16 písm. b)]

3.        Sbližování právních předpisů – Jednotné právní předpisy – Definice, popis, obchodní úprava, označování a ochrana zeměpisných označení lihovin – Nařízení č. 110/2008 – Ochrana zeměpisných označení – Ochrana proti lživým nebo klamavých údajům – Kritéria pro posouzení – Zohlednění kontextu použití lživého nebo klamavého údaje – Vyloučení

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 110/2008, čl. 16 písm. c)]

1.      Článek 16 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, musí být vykládán v tom smyslu, že k prokázání existence „nepřímého obchodního použití“ zapsaného zeměpisného označení musí být sporný prvek používán ve formě, která je totožná s tímto označením či foneticky nebo vzhledově podobná. Nepostačuje tudíž, že tento prvek může v povědomí relevantní veřejnosti vyvolat jakoukoli myšlenkovou asociaci s uvedeným označením nebo s příslušnou zeměpisnou oblastí.

(viz bod 39 a výrok 1)

2.      Článek 16 písm. b) nařízení č. 110/2008 musí být vykládán v tom smyslu, že k prokázání existence „připomenutí“ zapsaného zeměpisného označení přísluší předkládajícímu soudu, aby posoudil, zda se průměrnému, běžně informovanému a přiměřeně pozornému a obezřetnému evropskému spotřebiteli – pokud se setká se sporným názvem – v mysli přímo vybaví obraz výrobku, jehož zeměpisné označení je chráněno. V rámci tohoto posouzení musí tento soud v případě neexistence zaprvé fonetické nebo vzhledové podobnosti sporného názvu s chráněným zeměpisným označením a zadruhé částečného zahrnutí tohoto označení do uvedeného názvu brát v úvahu pojmovou blízkost mezi uvedeným označením a uvedeným názvem.

Článek 16 písm. b) nařízení č. 110/2008 musí být vykládán v tom smyslu, že k prokázání existence „připomenutí“ zapsaného zeměpisného označení není namístě zohlednit kontext, do něhož je sporný prvek zasazen, a zejména skutečnost, že tento výraz je doplněn upřesněním skutečného původu výrobku.

(viz body 56, 60 a výrok 2)

3.      Článek 16 písm. c) nařízení č. 110/2008 musí být vykládán v tom smyslu, že za účelem prokázání existence „lživého nebo klamavého údaje“, který je podle tohoto ustanovení nepřípustný, není namístě zohlednit kontext, do něhož je sporný prvek zasazen.

(viz bod 71 a výrok 3)