Language of document : ECLI:EU:C:2018:415

Kohtuasi C44/17

Scotch Whisky Association

versus

Michael Klotz

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Hamburg)

Eelotsusetaotlus – Piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitse – Määrus (EÜ) nr 110/2008 – Artikli 16 punktid a–c – III lisa – Registreeritud geograafiline tähis „Scotch Whisky“ – Saksamaal toodetud viski, mida turustatakse nime „Glen Buchenbach“ all

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (viies koda) 7. juuni 2018. aasta otsus

1.        Õigusaktide ühtlustamine – Ühtsed õigusaktid – Piiritusjookide geograafiliste tähiste määratlemine, kirjeldamine, esitlemine, märgistamine ja kaitse – Määrus nr 110/2008 – Geograafiliste tähiste kaitse – Kaitse otsese või kaudse kaubanduslikul eesmärgil kasutamise eest – Hindamiskriteeriumid – Nõue, et tähist peab olema kasutatud registreeritud tähisega identsel või sarnasel kujul

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 110/2008, artikli 16 punkt a)

2.        Õigusaktide ühtlustamine – Ühtsed õigusaktid – Piiritusjookide geograafiliste tähiste määratlemine, kirjeldamine, esitlemine, märgistamine ja kaitse – Määrus nr 110/2008 – Kaitstud geograafilise tähisega seoste tekitamine – Mõiste – Ulatus – Liikmesriigi kohtu hinnang – Kriteeriumid

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 110/2008, artikli 16 punkt b)

3.        Õigusaktide ühtlustamine – Ühtsed õigusaktid – Piiritusjookide geograafiliste tähiste määratlemine, kirjeldamine, esitlemine, märgistamine ja kaitse – Määrus nr 110/2008 – Geograafiliste tähiste kaitse – Kaitse vale või eksitava märke eest – Hindamiskriteeriumid – Vale või eksitava märke kasutamise konteksti arvesse võtmine – Välistamine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 110/2008, artikli 16 punkt c)

1.      Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89, artikli 16 punkti a tuleb tõlgendada nii, et registreeritud geograafilise tähise „kaudse kaubanduslikul eesmärgil kasutamise“ tuvastamiseks peab vaidlusalust osa olema kasutatud geograafilise tähisega identsel või foneetiliselt ja/või visuaalselt sarnasel kujul. Seega ei piisa sellest, kui see osa võib sihtgrupis tekitada mingisuguse assotsiatsiooni geograafilise tähise või sellega seotud geograafilise piirkonnaga.

(vt punkt 39 ja resolutsiooni punkt 1)

2.      Määruse nr 110/2008 artikli 16 punkti b tuleb tõlgendada nii, et registreeritud geograafilise tähisega „seoste tekitamise“ tuvastamiseks peab eelotsusetaotluse esitanud kohus hindama, kas piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikul ja arukal keskmisel Euroopa tarbijal tekib vaidlusaluse nimega kokku puutudes kohe kujutluspilt kaubast, mille jaoks kaitstud geograafiline tähis on registreeritud. Selle hindamise raames peab see kohus olukorras, kus esiteks ei ole vaidlusalune nimi ja kaitstud geograafiline tähis foneetiliselt ja/või visuaalselt sarnased ning teiseks ei sisalda nimi geograafilise tähise üht osa, võtma vajaduse korral arvesse nime ja geograafilise tähise kontseptuaalset sarnasust.

Määruse nr 110/2008 artikli 16 punkti b tuleb tõlgendada nii, et registreeritud geograafilise tähisega „seoste tekitamise“ tuvastamisel ei tule arvesse võtta vaidlusaluse osa konteksti ja eeskätt asjaolu, et sellele on lisatud täpsustus asjaomase toote tegeliku päritolu kohta.

(vt punktid 56 ja 60 ning resolutsiooni punkt 2)

3.      Määruse nr 110/2008 artikli 16 punkti c tuleb tõlgendada nii, et selle sättega keelatud „vale või eksitava märke“ tuvastamisel ei tule võtta arvesse vaidlusaluse osa kasutamise konteksti.

(vt punkt 71 ja resolutsiooni punkt 3)