Language of document : ECLI:EU:C:2018:415

Vec C44/17

Scotch Whisky Association

proti

Michaelovi Klotzovi

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hamburg)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana zemepisných označení alkoholických nápojov – Nariadenie (ES) č. 110/2008 – Článok 16 písm. a) až c) – Príloha III – Registrované zemepisné označenie ‚Scotch Whisky‘ – Whisky vyrobená v Nemecku a uvádzaná na trh pod názvom ‚Glen Buchenbach‘“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. júna 2018

1.        Aproximácia právnych predpisov – Jednotná právna úprava – Definovanie, opis, prezentácia, označovanie a ochrana zemepisných označení liehovín – Nariadenie č. 110/2008 – Ochrana zemepisných označení – Ochrana proti priamemu alebo nepriamemu komerčnému použitiu – Kritériá posúdenia – Potreba použitia vo forme, ktorá je rovnaká alebo podobná ako zapísané označenie

[Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 110/2008, článok 16 písm. a)]

2.        Aproximácia právnych predpisov – Jednotná právna úprava – Definovanie, opis, prezentácia, označovanie a ochrana zemepisných označení liehovín – Nariadenie č. 110/2008 – Pripodobenie k chránenému zemepisnému označeniu – Pojem – Rozsah – Posúdenie vnútroštátnym súdom – Kritériá

[Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 110/2008, článok 16 písm. b)]

3.        Aproximácia právnych predpisov – Jednotná právna úprava – Definovanie, opis, prezentácia, označovanie a ochrana zemepisných označení liehovín – Nariadenie č. 110/2008 – Ochrana zemepisných označení – Ochrana proti nepravým alebo zavádzajúcim označeniam – Kritériá posúdenia – Zohľadnenie kontextu použitia nepravého alebo zavádzajúceho označenia – Vylúčenie

[Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 110/2008, článok 16 písm. c)]

1.      Článok 16 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89 sa má vykladať v tom zmysle, že na preukázanie existencie „nepriameho komerčného použitia“ registrovaného zemepisného označenia treba, aby sporná zložka bola použitá vo forme, ktorá je buď rovnaká ako toto označenie, alebo podobná z fonetického a/alebo vizuálneho hľadiska. Nestačí preto, aby tento názov mohol vyvolať vo vedomí cieľovej skupiny verejnosti akúkoľvek myšlienkovú asociáciu s uvedeným označením alebo príslušnou zemepisnou oblasťou.

(pozri bod 39, bod 1 výroku)

2.      Článok 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 sa má vykladať v tom zmysle, že na preukázanie existencie „pripodobenia“ registrovaného zemepisného označenia prináleží vnútroštátnemu súdu, aby posúdil, či keď priemerný európsky spotrebiteľ, ktorý je obvykle informovaný a primerane pozorný a obozretný, vidí sporný názov, vybaví sa mu priamo v mysli obraz výrobku, na ktorý sa vzťahuje chránené zemepisné označenie. V rámci tohto posúdenia tento súd vzhľadom po prvé na neexistenciu fonetickej alebo vizuálnej podobnosti sporného názvu s chráneným zemepisným označením a po druhé na čiastočné zahrnutie tohto označenia do tohto názvu musí prípadne zohľadniť koncepčnú blízkosť medzi uvedeným názvom a uvedeným označením.

Článok 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 sa má vykladať v tom zmysle, že na preukázanie existencie „pripodobenia“ registrovaného zemepisného označenia netreba zohľadniť kontext sprevádzajúci spornú zložku a najmä to, že pri tejto zložke sa nachádza spresnenie týkajúce sa skutočného pôvodu dotknutého výrobku.

(pozri body 56, 60, bod 2 výroku)

3.      Článok 16 písm. c) nariadenia č. 110/2008 sa má vykladať v tom zmysle, že na účely zistenia existencie „nepravého alebo zavádzajúceho označenia“ zakázaného týmto ustanovením netreba zohľadňovať kontext, v ktorom je sporná zložka použitá.

(pozri bod 71, bod 3 výroku)