Language of document : ECLI:EU:C:2018:415

Mål C‑44/17

Scotch Whisky Association

mot

Michael Klotz

(begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Hamburg)

”Begäran om förhandsavgörande – Skydd för geografiska beteckningar för spritdrycker – Förordning (EG) nr 110/2008 – Artikel 16 a–c – Bilaga III – Den registrerade geografiska beteckningen ’Scotch Whisky’ – Whisky som framställs i Tyskland och saluförs under beteckningen ’Glen Buchenbach’”

Sammanfattning – Domstolens dom (femte avdelningen) av den 7 juni 2018

1.        Tillnärmning av lagstiftning – Enhetlig lagstiftning – Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker – Förordning nr 110/2008 – Skydd av geografiska beteckningar – Skydd mot direkt eller indirekt användning i kommersiellt syfte – Bedömningskriterier – Krav på användning i en form som är identisk med eller som liknar den registrerade beteckningen

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 110/2008, artikel 16 a)

2.        Tillnärmning av lagstiftning – Enhetlig lagstiftning – Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker – Förordning nr 110/2008 – Anspelning på en skyddad geografisk beteckning – Begrepp – Räckvidd – Den nationella domstolens prövning – Kriterier

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 110/2008, artikel 16 b)

3.        Tillnärmning av lagstiftning – Enhetlig lagstiftning – Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker – Förordning nr 110/2008 – Skydd av geografiska beteckningar – Skydd mot falska eller vilseledande beteckningar – Bedömningskriterier – Beaktande av i vilket sammanhang som den falska eller vilseledande beteckningen används – Omfattas inte

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 110/2008, artikel 16 c)

1.      Artikel 16 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 ska tolkas så, att det krävs att den omtvistade beståndsdelen används i en form som är identisk med den berörda beteckningen eller som uppvisar fonetiska och/eller visuella likheter med den för att det ska anses föreligga ”indirekt användning i kommersiellt syfte” av en registrerad geografisk beteckning. Det är således inte tillräckligt att denna beståndsdel väcker någon form av association hos omsättningskretsen till beteckningen i fråga eller det geografiska område som den hänför sig till.

(se punkt 39 samt punkt 1 i domslutet)

2.      Artikel 16 b i förordning nr 110/2008 ska tolkas så, att det ankommer på den hänskjutande domstolen att, för att avgöra huruvida det föreligger en ”anspelning” på en registrerad geografisk beteckning, pröva om den omtvistade benämningen får en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten europeisk genomsnittskonsument att, som referensbild, direkt tänka på den vara som omfattas av den skyddade beteckningen. Domstolen ska vid denna bedömning, om den omtvistade benämningen för det första inte uppvisar någon fonetisk och/eller visuell likhet med den skyddade geografiska beteckningen och för det andra inte innehåller en del av denna beteckning, i förekommande fall beakta om den aktuella beteckningen och den aktuella benämningen ligger nära varandra i begreppsmässigt hänseende.

Artikel 16 b i förordning nr 110/2008 ska tolkas så, att bedömningen av huruvida det föreligger en ”anspelning” på en registrerad geografisk beteckning, ska ske utan beaktande av det sammanhang som den omtvistade beståndsdelen ingår i och särskilt den omständigheten att nämnda beståndsdel åtföljs av en precisering avseende produktens rätta ursprung.

(se punkterna 56 och 60 samt punkt 2 i domslutet)

3.      Artikel 16 c i förordning nr 110/2008 ska tolkas så, att bedömningen av huruvida det föreligger en ”falsk eller vilseledande beteckning”, som är förbjuden enligt denna bestämmelse, ska ske utan beaktande av det sammanhang som den omtvistade beståndsdelen används i.

(se punkt 71 samt punkt 3 i domslutet)