Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 12 december 2012 - Ghigna / Commissie

(Zaak F-27/12)1

Procestaal: Italiaans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 184 van 23.6.2012, blz. 22.