Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 5 lutego 2013 r. – Presset przeciwko Komisji

(Sprawa F-25/12)1

(Służba publiczna – Wynagrodzenie – Dieta dzienna – Warunki przyznania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Paul-Henri Presset (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat P. Pradal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania skarżącemu diet dziennych.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Paul-Henri Presset pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.