Language of document :

Žaloba podaná dne 27. února 2012 – ZZ v. Parlament

(Věc F-24/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: S. Rodrigues, A. Tymen a A. Blot, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí přijaté předsedou Evropského parlamentu, kterým byla žalobkyně převedena na jiné pracovní místo v rámci téhož generálního ředitelství Parlamentu, a sice z pozice vedoucí odboru na pozici poradkyně ředitele blíže určeného ředitelství, a žádost o odškodnění za morální obtěžování.

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

zrušil rozhodnutí předsedy Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2012, kterým byl se zpětnou účinností od 1. ledna 2012 ukončen výkon funkcí žalobkyně na pozici vedoucí odboru „Rovnost a rozmanitost“ GŘ pro personál a kterým byla žalobkyně k témuž datu převedena na Ředitelství D téhož GŘ v pozici poradkyně, a jímž jí zároveň byl odňat nárok na příplatek za výkon funkce vedoucí odboru;

přiznal žalobkyni z titulu utrpěné újmy náhradu škody stanovené ex aequo et bono ve výši 50 000 eur;

uložil Parlamentu náhradu nákladů řízení.