Language of document :

Talan väckt den 27 februari 2012 – ZZ mot Europaparlamentet

(Mål F-24/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Tymen och A. Blot)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om dels ogiltigförklaring av det beslut som fattats av Europaparlamentet president, enligt vilket sökanden omplacerades inom samma generaldirektorat vid parlamentet, från en tjänst som avdelningschef till en tjänst som rådgivare till direktören för ett direktorat, dels skadestånds för mobbning.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av Europaparlamentet president den 16 januari 2012, enligt vilket sökandens anställning som avdelningschef för Jämställdhet och Mångfald vid GD för personal avslutades, med retroaktiv verkan från den 1 januari 2012, och sökanden detta datum omplacerades till rådgivare i direktorat D i samma GD, vilket även medförde indragningen av de förmåner som är knutna till en anställning som avdelningschef,

bevilja ersättning för den skada som sökanden lidit, med ett belopp som skäligen kan uppskattas till 50 000 euro, och

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.