Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 lutego 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-25/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat P. Pradal)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odmowie przyznania skarżącemu diet dziennych.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego Komisji Europejskiej z dnia 21 listopada 2011 r. wydanej w przedmiocie zażalenia wniesionego przez skarżącego na decyzję wydziału rent i emerytur oraz ustalania praw indywidualnych o odmowie przyznania mu diet dziennych po rozpoczęciu służby w Komisji Europejskiej w dniu 1 lutego 2011 r.;

przyznanie skarżącemu diet dziennych, przewidzianych w art. 71 regulaminu pracowniczego, art. 10 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego i art. 25 i 92 WZIPW.