Language of document :

Tožba, vložena 30. maja 2017 – Japan Airlines/Komisija

(Zadeva T-340/17)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Japan Airlines Co. Ltd (Tokio, Japonska) (zastopniki: J.-F. Bellis in K. Van Hove, odvetnika, ter R. Burton, solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost Sklepa Komisije C(2017) 1742 final z dne 17. marca 2017 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU, člena 53 Sporazuma EGP in člena 8 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu (Zadeva COMP/39258 – Letalski prevoz tovora) v celoti v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko;

podredno, v okviru svoje neomejene pristojnosti zniža globo, naloženo tožeči stranki; in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja enajst tožbenih razlogov.

Prvi tožbeni razlog: Komisija je kršila načelo ne bis in idem in člen 266 PDEU, s tem da je ugotovila, da je tožeča stranka odgovorna za vidike kršitve, glede katerih je Komisija tožečo stranko razbremenila odgovornosti v sklepu iz leta 2010, in nikakor ni upoštevala veljavnega zastaralnega roka, s tem da je tožeči stranki naložila globo v zvezi s temi vidiki, poleg tega pa ni izkazala nikakršnega legitimnega interesa za formalno ugotovitev kršitve v zvezi s temi vidiki.

Drugi tožbeni razlog: Komisija je kršila načelo prepovedi diskriminacije s ponovnim sprejetjem izpodbijanega sklepa, ker se je tožeča stranka znašla v manj ugodnem položaju od ostalih naslovnikov sklepa iz leta 2010, za katere je ta sklep postal dokončen in zavezujoč.

Tretji tožbeni razlog: Komisija je kršila člen 101 PDEU in člen 53 Sporazuma EGP, prekoračila svoje pristojnosti in kršila pravice tožeče stranke do obrambe, s tem da je ugotovila, da je tožeča stranka odgovorna za kršitev glede letalskih prog znotraj EGP in letalskih prog med Unijo in Švico v obdobju, v katerem ni imela pristojnosti za izvajanje člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP do letalskih družb, ki so delovale zgolj na letalskih progah med EGP in tretjimi državami, zato je bilo ravnanje tožeče stranke glede letalskih prog med EGP in tretjimi državami zakonito.

Četrti tožbeni razlog: Komisija je kršila člen 101 PDEU in člen 53 Sporazuma EGP, s tem da je ugotovila, da je tožeča stranka sodelovala pri enotni in trajajoči kršitvi, ki je vključevala letalske proge, ki jih tožeča stranka ni vzdrževala in ki jih tožeča stranka s pravnega vidika ni smela vzdrževati.

Peti tožbeni razlog: Komisija je kršila člen 101 PDEU in člen 53 Sporazuma EGP, ker je izvajala pristojnosti nad storitvami vhodnega tovornega letalskega prometa na letalskih progah med EGP in tretjimi državami, te storitve pa se opravljajo za stranke s sedežem zunaj EGP.

Šesti tožbeni razlog: Komisija je kršila pravico tožeče stranke do obrambe ter načeli prepovedi diskriminacije in sorazmernosti, s tem da je za različne letalske prevoznike uporabila različne dokazne standarde.

Sedmi tožbeni razlog: Komisija je kršila Smernice o načinu določanja glob iz leta 20061 in načelo sorazmernosti, s tem da je v upoštevno vrednost prodaje, ki je podlaga za izračun globe, vključila prihodke od elementov cene storitev tovornega letalskega prevoza, ki niso povezani s kršitvijo, ki je predmet izpodbijanega sklepa.

Osmi tožbeni razlog: Komisija je kršila Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 in načelo legitimnih pričakovanj, s tem da je v upoštevno vrednost prodaje, ki je podlaga za izračun globe, vključila prihodke od storitev letalskega tovornega prometa na prihodnih progah med EGP in tretjimi državami.

Deveti tožbeni razlog: Komisija je kršila načelo sorazmernosti, s tem da je zmanjšanje globe, ki je bilo tožeči stranki odobreno na podlagi pravnega okvirja, omejila na 15 %.

Deseti tožbeni razlog: Komisija je kršila načeli prepovedi diskriminacije in sorazmernosti ter pravico tožeče stranke do obrambe, s tem da tožeči stranki ni odobrila 10-odstotnega zmanjšanja globe na podlagi omejene vpletenosti v kršitev, medtem ko je bilo tako zmanjšanje odobreno drugim naslovnikom izpodbijanega sklepa iz leta 2010, ki so v objektivno podobnem položaju kot tožeča stranka.

Enajsti tožbeni razlog: Splošno sodišče bi moralo odločiti v okviru svoje neomejene pristojnosti in znatno znižati globo.

____________

1 Smernice o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe št. 1/2003 (UL C 210, str.2).