Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – Japan Airlines v. Komise

(Věc T-340/17)1

„Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh letecké nákladní dopravy – Trh letecké nákladní dopravy – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě – Koordinace složek cen za služby letecké nákladní dopravy (palivový příplatek, bezpečnostní příplatek, uhrazení provize z příplatků) – Výměna informací – Územní působnost Komise – Článek 266 SFEU – Promlčení – Právo na obhajobu – Zákaz diskriminace – Jediné a trvající protiprávní jednání – Výše pokuty – Hodnota tržeb – Závažnost protiprávního jednání – Dodatečná částka – Polehčující okolnosti – Podpora protisoutěžního jednání ze strany veřejných orgánů – Podstatně omezená účast – Přiměřenost – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Japan Airlines Co. Ltd (Tokio, Japonsko) (zástupci: J.-F. Bellis a K. Van Hove, advokátky a R. Burton, solicitor)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: A. Dawes, G. Koleva a C. Urraca Caviedes, zmocněnci, ve spolupráci s J. Holmesem, QC)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Komise C(2017) 1742 final ze dne 17. března 2017 v řízení podle článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě (věc AT.39258 – nákladní letecká doprava) v rozsahu, v němž se týká žalobkyně, a podpůrně na snížení výše pokuty, která jí byla uložena.

Výrok rozsudku

Článek 1 odst. 1 písm. h) a odst. 4 písm. h) rozhodnutí Komise C(2017) 1742 final ze dne 17. března 2017 v řízení podle článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě (věc AT.39258 – nákladní letecká doprava) se zrušuje.

Výše pokuty uložené společnosti Japan Airlines Co. Ltd v čl. 3 písm. h) uvedeného rozhodnutí se stanoví na 28 875 000 eur.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Společnost Japan Airlines ponese jednu třetinu vlastních nákladů řízení.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí dvě třetiny nákladů řízení vynaložených společností Japan Airlines.

____________

1 Úř. věst. C 239, 24.7.2017.