Language of document :

Tribunalens dom av den 30 mars 2022 – Japan Airlines mot kommissionen

(Mål T-340/17)(1 )

(Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Flygfraktsmarknaden – Beslut i vilket det konstateras en överträdelse av artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan gemenskapen och Schweiz om luftfart – Samordning avseende priskomponenterna för flygfrakttjänster (bränsletillägg, säkerhetstillägg, provision på tilläggsavgifterna) – Informationsutbyte – Kommissionens territoriella befogenhet – Artikel 266 FEUF – Preskription – Rätt till försvar – Icke-diskriminering – En enda, fortlöpande överträdelse – Böternas belopp – Försäljningsvärde – Överträdelsens allvar – Tilläggsbelopp - Förmildrande omständigheter – Myndigheternas främjande av konkurrensbegränsande beteende – Väsentligt begränsat deltagande – Proportionalitet – Obegränsad behörighet)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Sökande: Japan Airlines Co. Ltd (Tokyo, Japan) (ombud: advokaterna J.-F. Bellis och K. Van Hove samt R. Burton, solicitor)

Svarande: Europeiska kommission (ombud: A. Dawes, G. Koleva och C. Urraca Caviedes, biträdda av J. Holmes, QC)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2017) 1742 final av den 17 mars 2017 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart (ärende AT.39258 – Flygfrakt) i den del beslutet avser sökanden och, alternativt, nedsättning av det bötesbelopp som ålagts sökanden.

Domslut

Artikel 1.1 h och 1.4 h i kommissionens beslut C(2017) 1742 final av den 17 mars 2017 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart (ärende AT.39258 – Flygfrakt) ogiltigförklaras.

Det bötesbelopp som ålagts Japan Airlines Co. Ltd i artikel 3 h i nämnda beslut fastställs till 28 875 000 euro.

Talan ogillas i övrigt.

Japan Airlines ska bära en tredjedel av sina rättegångskostnader.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta två tredjedelar av Japan Airlines rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 239, 24.7.2017.