Language of document :

Komunikat w Dz.U.

 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie postanowienia Verwaltungsgerichtshof z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie 1) Turn- und Sportunion Waldburg przeciwko Finanzlandesdirektion für Oberösterreich oraz 2) Edith Barris przeciwko Finanzlandesdirektion für Tirol

(Sprawa C-246/04)

Dnia 10 czerwca 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie postanowienia Verwaltungsgerichtshof (Trybunał Administracyjny, Austria) wydanego dnia 26 maja 2004 r., w sprawie 1) Turn- und Sportunion Waldburg przeciwko Finanzlandesdirektion für Oberösterreich (Krajowa Dyrekcja Finansowa dla Górnej Austrii) oraz 2) Edith Barris przeciwko Finanzlandesdirektion für Tirol (Krajowa Dyrekcja Finansowa dla Tyrolu). Verwaltungsgerichtshof zwrócił się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.    Czy prawo wyboru przysługujące Państwu Członkowskiemu zgodnie z art. 13 pkt C szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG1 z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (zwanej dalej: "dyrektywą") do przyznania podatnikom wyboru w kwestii opodatkowania wynajmu nieruchomości - mimo zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 13 pkt B lit. b) dyrektywy - może być wykonywane tylko jednolicie czy też Państwo Członkowskie może zróżnicować to prawo w zależności od rodzaju obrotów lub kategorii podatników?

2.    Czy art. 13 pkt B lit. b) w zw. z pkt C lit. a) dyrektywy zezwala Państwom Członkowskim na regulację taką jak przewidziana § 6 ust. 1 pkt 14 Umsatzsteuergesetz 1994 (ustawa o podatku obrotowym z 1994 r., zwana dalej: "UStG 1994") w zw. z § 6 ust. 1 pkt 16 UStG 1994, zgodnie z którą możliwość wyboru opodatkowania obrotów z tytułu wynajmu i wydzierżawienia zostaje ograniczona w ten sposób, iż stowarzyszenia sportowe użyteczności publicznej są pozbawione takiej możliwości wyboru?

3.    Czy art. 13 pkt B lit. b) w zw. z pkt C lit. a) dyrektywy zezwala Państwom Członkowskim na regulację taką jak przewidziana § 2 ust. 5 pkt 2 UStG 1994 w zw. z § 1 ust. 2 pkt 1 Liebhabereiverordnung (rozporządzenie o działalności nie prowadzonej w celach zarobkowych) w wersji ogłoszonej w BGBl nr 33/1993 (Bundesgesetzblatt, austriacki Federalny Dziennik Ustaw), zgodnie z którą możliwość wyboru opodatkowania obrotów z tytułu wynajmu nie istnieje, jeżeli wynajem nie prowadzi w przewidywalnym okresie do osiągnięcia zysków lub nadwyżki sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania oraz dotyczy budynku nadającego się do użytku jako prywatny lokal mieszkalny?

____________

1 - Dz.U. L 145, str. 1