Language of document :

    YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

    (kolmas jaosto)

    12 päivänä tammikuuta 2006

asiassa C-246/04 (Verwaltungsgerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Turn- und Sportunion Waldburg vastaan Finanzlandesdirektion für Oberösterreich1

(Kuudes arvonlisäverodirektiivi - 13 artiklan B kohdan b alakohta ja C kohdan a alakohta - Kiinteän omaisuuden vuokrauksen vapauttaminen verosta - Verovelvolliselle myönnetty oikeus verotuksen valitsemiseen - Voittoa tavoittelemattomat urheiluseurat - Edellytykset)

    (Oikeudenkäyntikieli: saksa)

Asiassa C-246/04, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 26.5.2004 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 10.6.2004, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa Turn- und Sportunion Waldburg vastaan Finanzlandesdirektion für Oberösterreich, yhteisöjen tuomioistuin (kolmas jaosto) toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Rosas sekä tuomarit J. P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus (esittelevä tuomari) ja A. Ó Caoimh, julkisasiamies: M. Poiares Maduro, kirjaaja: R. Grass, on antanut 12.1.2006 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)    Jos jäsenvaltiot antavat verovelvollisilleen jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste - 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 13 artiklan C kohdassa tarkoitetun oikeuden verotuksen valitsemiseen, ne voivat antaa erilaisia säännöksiä sen mukaan, millaisista liiketoimista tai mistä verovelvollisten ryhmästä on kyse, sillä edellytyksellä, että ne noudattavat kuudennen direktiivin päämääriä ja yleisiä periaatteita, muun muassa verotuksen neutraalisuuden periaatetta ja säädettyjen vapautusten oikean, selkeän ja yhdenmukaisen soveltamisen vaatimusta.

2)    Kansallisen tuomioistuimen on ratkaistava, ylittääkö kansallinen säännös, jossa yleisesti vapautetaan verosta voittoa tavoittelemattomien urheiluseurojen suorittamat toimet ja joka rajoittaa näiden oikeutta verotuksen valitsemiseen kiinteän omaisuuden vuokrauksesta, jäsenvaltioille annetun harkintavallan rajat, kun otetaan huomioon muun muassa verotuksen neutraalisuuden periaate ja säädettyjen vapautusten oikean, selkeän ja yhdenmukaisen soveltamisen vaatimus.

____________

1 - EUVL C 228, 11.9.2004.