Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 9 września 2020 r. w sprawie T-645/19, IMG / Komisja, wniesione w dniu 19 listopada 2020 r. przez International Management Group (IMG)

(Sprawa C-619/20 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: International Management Group (IMG) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi, J.-Y. de Cara)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Strona wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie postanowienia Sądu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie T-645/19;

w konsekwencji, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd w celu wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie żądania stwierdzenia nieważności i żądania odszkodowawczego;

obciążenie strony przeciwnej kosztami postępowania w obu instancjach

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi strona wnosząca odwołanie podnosi, że w zaskarżonym postanowieniu Sąd naruszył prawo, gdyż uznał, że pismo z dnia 18 lipca 2019 r. nie stanowi aktu podlegającego zaskarżeniu.

____________