Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tallinna Halduskohus (Estónsko) 18. novembra 2020 – AS Lux Express Estonia/Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

(vec C-614/20)

Jazyk konania: estónčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tallinna Halduskohus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: AS Lux Express Estonia

Žalovaný: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa prípad, keď sa všetkým súkromnoprávnym podnikom, ktoré v tuzemsku komerčne prevádzkujú linkovú cestnú, vodnú a železničnú prepravu osôb, uloží rovnaká povinnosť, aby určitú skupinu cestujúcich (deti v predškolskom veku, zdravotne postihnuté osoby do dovŕšenia 16. roku veku, zdravotne ťažko postihnuté osoby od dovŕšenia 16. roku veku, osoby so závažným zrakovým postihnutím, ako aj doprovod osoby s ťažkým alebo závažným zrakovým postihnutím, ako aj vodiaceho, resp. asistenčného psa zdravotne postihnutej osoby) prepravovali bezplatne, považovať za uloženie záväzku vyplývajúceho zo služieb vo verejnom záujme v zmysle článku 2 písm. e) a článku 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/20071 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70?

2.    Ak ide o záväzok vyplývajúci zo služieb vo verejnom záujme v zmysle nariadenia č. 1370/2007: Má podľa článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1370/2007 členský štát právo vnútroštátnym zákonom vylúčiť platenie úhrady dopravcom za splnenie takej povinnosti?

Ak má členský štát právo vylúčiť platenie úhrady dopravcom, za akých podmienok tak môže urobiť?

3.    Je podľa článku 3 ods. 3 nariadenia č. 1370/2007 možné vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia všeobecné pravidlá na stanovenie maximálnej výšky tarify pre iné skupiny cestujúcich než tie, ktoré sú uvedené v tomto ustanovení?

Platí oznamovacia povinnosť voči Európskej komisii podľa článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie aj vtedy, keď všeobecné pravidlá na stanovenie maximálnej výšky tarify, nestanovujú úhradu pre dopravcu?

4.    Ak v tomto prípade nie je uplatniteľné nariadenie č. 1370/2007: Je možné poskytnutie úhrady oprieť o iný právny akt Európskej únie (ako napríklad Charta základných práv Európskej únie)?

5.    Aké podmienky musí spĺňať prípadné poskytovanie úhrady v prospech dopravcu, aby bolo v súlade s predpismi o štátnej pomoci?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 2007, s. 1).