Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Cluj (Rumänien) den 17 november 2020 – Happy Education SRL mot Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

(Mål C-612/20)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Cluj

Parter i det nationella målet

Klagande: Happy Education SRL

Motparter: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 132.1 i, 133 och 134 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 tolkas så, att sådana undervisningstjänster som dem som omfattas av det nationella programmet ”Școala după școală” [”Skola efter skolan”] kan innefattas i begreppet ”tjänster med nära anknytning till skolundervisning”, när tjänsterna, under sådana omständigheter som de som är aktuella i det nationella målet, tillhandahålls av ett privat organ i kommersiellt syfte och utan att ett partnerskap har ingåtts med en utbildningsinrättning?

Om fråga 1 besvaras jakande, kan erkännandet av att klaganden utgör ett ”organ med liknande syften”, i den mening som avses i artikel 132.1 i i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, följa av nationella lagbestämmelser om tillstånd för verksamhet som identifieras genom CAEN-koden 8559 – ”Andra former av undervisning (som inte klassificeras någon annanstans)” av Oficiul Național al Registrului Comerțului (Nationella handelsregistermyndigheten) och även med hänvisning till allmänintresset av utbildningsverksamhet av typen ”skola efter skolan”, som syftar till att förhindra att elever hoppar av skolan i förtid, förbättra skolresultaten, ge stödundervisning, intensivundervisning, personlig utveckling och social inkludering?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1.