Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba (Hiszpania) w dniu 19 listopada 2020 r. – ZU i TV / Ryanair Ltd.

(Sprawa C-618/20)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: ZU i TV.

Strona pozwana: Ryanair Ltd

Pytania prejudycjalne

Czy przewoźnika lotniczego, który za pośrednictwem własnej strony internetowej sprzedaje bilety lotnicze opatrzone kodem innego przewoźnika lotniczego, można uznać za obsługującego przewoźnika lotniczego w rozumieniu art. [3] ust. 5 rozporządzenia nr 261/20041 , w odniesieniu do konkretnych, sprzedanych lotów, które obsługiwane są przez innego przewoźnika lotniczego?

Czy przewoźnika lotniczego, który za pośrednictwem własnej strony internetowej sprzedaje bilety lotnicze opatrzone kodem innego przewoźnika lotniczego, można uznać za obsługującego przewoźnika lotniczego, w rozumieniu art. [3] ust. 5 rozporządzenia nr 261/2004, w odniesieniu do konkretnych, sprzedanych lotów, które obsługiwane są przez innego przewoźnika lotniczego, jeżeli ten inny przewoźnik, który obsługuje dany lot jest częścią grupy spółek należącej do sprzedawcy lotu?

Czy pojęcie przewoźnika umownego, o którym mowa w art. 45 konwencji montrealskiej, jest porównywalne z pojęciem obsługującego przewoźnika lotniczego, o którym mowa w art. [3] ust. 5 rozporządzenia nr 261/2004?

Czy pojęcie obsługującego przewoźnika lotniczego, o którym mowa w art. [3] ust. 5 rozporządzenia nr 261/2004, jest porównywalne z pojęciem przewoźnika faktycznego, o którym mowa w art. 45 konwencji montrealskiej?

____________

1 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (Dz.U. 2004, L 46, s. 1.).