Language of document :

Жалба, подадена на 26 януари 2021 г. от Allergan Holdings France срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 18 ноември 2020 г. по дело T-664/19 — Allergan Holdings France/EUIPO — Dermavita (JUVEDERM ULTRA)

(Дело C-41/21 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Allergan Holdings France (представители: T. de Haan, avocat, и J. Day, solicitor)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Dermavita Co. Ltd

С определение от 29 април 2021 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) постановява, че не допуска обжалване по делото и че Allergan Holdings France понася направените от него съдебни разноски.

____________