Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 18 listopada 2020 r. w sprawie T-378/19, Topcart GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 28 stycznia 2021 r. przez Topcart GmbH

(Sprawa C-49/21 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnosząca odwołanie: Topcart GmbH (przedstawiciel: M. Hoffmann, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Carl International

Postanowieniem z dnia 12 maja 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odrzucił odwołanie i postanowił, że wnosząca odwołanie pokryje własne koszty.

____________