Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 3. června 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo - Španělsko) – Bankia SA v. Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(Věc C-910/19)1

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2003/71/ES – Prospekt při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování – Článek 3 odst. 2 – Článek 6 – Nabídka určená jak retailovým investorům, tak kvalifikovaným investorům – Obsah údajů uvedených v prospektu – Žaloba na určení odpovědnosti – Retailoví investoři a kvalifikovaní investoři – Znalost hospodářské situace emitenta“

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Bankia SA

Žalovaná: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Výrok

Článek 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/11/ES ze dne 11. března 2008, ve spojení s čl. 3 odst. 2 písm. a) této směrnice ve znění směrnice 2008/11, musí být vykládán v tom smyslu, že v případě veřejné nabídky na úpis akcií určené jak retailovým, tak kvalifikovaným investorům mohou žalobu na určení odpovědnosti na základě údajů uvedených v prospektu podat nejen retailoví investoři, ale i kvalifikovaní investoři.

Článek 6 odst. 2 směrnice 2003/71, ve znění směrnice 2008/11, musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání vnitrostátním ustanovením, která v rámci žaloby na určení odpovědnosti podané kvalifikovaným investorem z důvodu údajů uvedených v prospektu umožňují, či dokonce vyžadují, aby soud zohlednil skutečnost, že tento investor znal nebo měl znát hospodářskou situaci emitenta veřejné nabídky na úpis akcií s ohledem na jeho vztahy s tímto emitentem a nezávisle na prospektu, pokud tato ustanovení nejsou méně příznivá než ta, kterými se řídí obdobné žaloby ve vnitrostátním právu, a v praxi neznemožňují nebo nadměrně neztěžují uplatnění této žaloby.

____________

1 Úř. věst. C 95, 23.3.2020.