Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. júna 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo – Španielsko) – Bankia SA/Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(vec C-910/19)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2003/71/ES – Prospekt pri verejnej ponuke cenných papierov alebo pri prijatí cenných papierov na obchodovanie – Článok 3 ods. 2 – Článok 6 – Ponuka určená drobným investorom a súčasne kvalifikovaným investorom – Obsah informácií poskytnutých v prospekte – Žaloba o náhradu škody – Drobní investori a kvalifikovaní investori – Znalosť hospodárskej situácie emitenta)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Supremo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Bankia SA

Žalovaná: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Výrok rozsudku

Článok 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES, zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/11/ES z 11. marca 2008, v spojení s článkom 3 ods. 2 písm. a) tejto smernice, zmenenej smernicou 2008/11, sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade verejnej výzvy na upisovanie akcií určenej tak drobným investorom, ako aj kvalifikovaným investorom môžu žalobu o náhradu škody z dôvodu informácií poskytnutých v prospekte podať nielen drobní investori, ale aj kvalifikovaní investori.

Článok 6 ods. 2 smernice 2003/71, zmenenej smernicou 2008/11, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá v rámci žaloby o náhradu škody podanej kvalifikovaným investorom z dôvodu informácií poskytnutých v prospekte umožňuje alebo dokonca prikazuje súdu zohľadniť skutočnosť, že tento investor vedel alebo mal vedieť o hospodárskej situácii emitenta verejnej výzvy na upisovanie akcií, vzhľadom na svoje vzťahy s týmto emitentom a bez ohľadu na prospekt, pokiaľ tieto ustanovenia nie sú menej priaznivé ako ustanovenia, ktorými sa riadia podobné žaloby upravené vnútroštátnym právom, a nemajú v praxi za následok znemožnenie alebo nadmerné sťaženie podania tejto žaloby.

____________

1 Ú. v. EÚ C 95, 23.3.2020.