Language of document :

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 3. junija 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – Bankia SA/Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(Zadeva C-910/19)1

(Predhodno odločanje – Direktiva 2003/71/ES – Prospekt ob javni ponudbi vrednostnih papirjev ali ob sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje – Člen 3(2) – Člen 6 – Ponudba, naslovljena hkrati na male vlagatelje in na dobro poučene vlagatelje – Vsebina informacij, navedenih v prospektu – Tožba za ugotovitev odgovornosti – Mali vlagatelji in dobro poučeni vlagatelji – Poznavanje ekonomskega položaja izdajatelja)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Supremo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Bankia SA

Tožena stranka: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Izrek

Člen 6 Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o spremembi Direktive 2001/34/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2008/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008, v povezavi s členom 3(2)(a) te direktive, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2008/11, je treba razlagati tako, da lahko v primeru javne ponudbe za vpis delnic, naslovljene tako na male vlagatelje kot na dobro poučene vlagatelje, tožbo za ugotovitev odgovornosti zaradi informacij, navedenih v prospektu, vložijo ne le mali vlagatelji, ampak tudi dobro poučeni vlagatelji.

Člen 6(2) Direktive 2003/71, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2008/11, je treba razlagati tako, da ne nasprotuje določbam nacionalnega prava, ki v okviru tožbe za ugotovitev odgovornosti, ki jo vloži dobro poučeni vlagatelj zaradi informacij, navedenih v prospektu, sodišču omogočajo ali celo nalagajo, da upošteva dejstvo, da je bil ta vlagatelj glede na svoj odnos z izdajateljem javne ponudbe za vpis delnic in neodvisno od prospekta seznanjen ali bi moral biti seznanjen z ekonomskim položajem tega izdajatelja, če te določbe niso manj ugodne od tistih, ki urejajo podobne tožbe, ki so določene v nacionalnem pravu, in v praksi ne onemogočajo ali pretirano otežujejo vložitve te tožbe.

____________

1 UL C 95, 23.3.2020.