Language of document :

Talan väckt den 9 oktober 2018 – Google and Alphabet mot kommissionen

(Mål T-604/18)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Google LLC (Mountain View, Kalifornien, Förenta Staterna ), Alphabet, Inc. (Mountain View) (ombud: N. Levy, Solicitor, P. Stuart, Barrister samt advokaterna J. Schindler och A. Lamadrid de Pablo)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 18 juli 2018 i mål COMP/AT.40099 – Google Android,

alternativt ogiltigförklara eller sätta ned de böter som påförts sökandena med utövande av den obegränsade behörighet som tribunalen har, och

i vart fall, förplikta kommissionen att ersätta sökandenas kostnader för dessa förfararanden.

Grunder och huvudargument

Talan avser ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2018) 4761 final av den 18 juli 2018 om ett förfarande enligt artikel 102 FEUF och artikel 54 i EES-avtalet (AT.40099 – Google Android).

Till stöd för sin talan åberopar sökandena sex grunder.

Första grunden: Det angripna beslutet innehåller en felaktig bedömning av marknadsdefinitionen och den dominerande ställningen.

Sökandena anför att konstaterandet i det angripna beslutet att Android innehar en dominerande ställning var felaktigt.

Sökandena hävdar vidare att konstaterandet i det angripna beslutet att Play innehar en dominerande ställning var felaktigt.

Sökandena framhåller även att påståendet i det angripna beslutet att Google innehar en dominerande ställning vad gäller tillhandahållandet av allmänna söktjänster till användare inte passar ihop med beslutets missbruksteori, vilken hänför sig till sök-appar som är licenserade till tillverkare av originalutrustning.

Andra grunden: Det var fel att i det angripna beslutet bedöma att förinstalleringsvillkoren i Googles avtal om distribution av mobila applikationer utgjorde missbruk.

Sökandena hävdar i detta avseende att kommissionen i det angripna beslutet inte lyckas visa att de ifrågasatta förinstalleringsvillkoren är ägnade utestänga konkurrensen.

Vidare hävdar sökandena att kommissionen i det angripna beslutet bortser från att förinstalleringsvillkoren är objektivt berättigade eftersom de gör det möjligt för Google att tillhandahålla Android-plattformen gratis.

Tredje grunden: Det var fel att i det angripna beslutet slå fast att villkoret om enda förinstallering i Googles portföljbaserade intäktsdelningsavtal utgjorde missbruk.

Fjärde grunden: Det var fel att i det angripna beslutet slå fast att Google gjorde sig skyldigt till missbruk genom att uppställa anti-fragmenteringsvillkoren i anti-fragmenteringsavtalen som villkor för licenser för Play och Google Search App.

Sökandena hävdar i detta avseende att kommissionen i det angripna beslutet gör en felaktig bedömning när den slår fast att anti-fragmenteringsvillkoren är ägnade att begränsa konkurrensen.

Sökandena hävdar vidare att kommissionen i det angripna beslutet inte tar hänsyn till att anti-fragmenteringsskyldigheterna är objektivt berättigade eftersom de säkerställer kompatibilitet.

Femte grunden: Det angripna beslutet åsidosatte sökandenas rätt till försvar.

Sökandena anför i detta avseende att kommissionen felaktigt underrättade sökandena om sin ”lika effektiv konkurrent”-bedömning i ”faktaskrivelser” (letters of facts) och nekade dem muntligt hörande.

Sökandena hävdar vidare att kommissionen åsidosatte sökandenas rätt att få tillgång till handlingarna i ärendet.

Sjätte grunden: Kommissionen begick fel genom påförandet av böter och beräkningen av böterna i det angripna beslutet.

I detta avseende anför sökandena att böterna är rättsstridiga därför att det inte beaktas att Google inte kan tillskrivas uppsåt eller vårdslöshet.

Sökandena anför vidare att böterna är rättsstridiga därför att de strider mot proportionalitetsprincipen.

I andra hand anför sökandena även att böterna har beräknats på ett felaktigt sätt i det angripna beslutet.

____________