Language of document :

2020 gruodžio 7 d. Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) sprendimo byloje T-583/18 GVN / Europos Komisija

(Byla C-666/20 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN), atstovaujama advokato C. Antweiler

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Vokietijos Federacinė Respublika, Žemutinės Saksonijos žemė

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

1.    panaikinti 2020 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimo GVN prieš Komisiją (T-583/18, EU:T:2020:466) rezoliucinės dalies 1 ir 2 punktus,

2.    tuo atveju, jeigu apeliacinis skundas būtų pripažintas pagrįstu, patenkinti pirmojoje instancijoje pareikštą reikalavimą, kuriuo buvo siekiama pripažinti 2018 m. liepos 12 d. Komisijos sprendimą C(2018) 4385 final1 negaliojančiu.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirma, apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas pažeidė Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio 2 dalį ir visiškai neatsižvelgdamas į apeliantės pateiktus teiginius, svarbius priimant sprendimą nagrinėjamoje byloje, apie sąlygas, kurioms esant Vokietijos federalinės žemės pagal Vokietijos Personenbeförderungsgesetz (Keleivių vežimo įstatymas, toliau – PBefG) 64a straipsnį yra įgaliotos pakeisti šio įstatymo 45a straipsnį federalinės žemės teisės aktais, padarė procesinį pažeidimą.

Antra, apeliantė nurodo kelis Sąjungos teisės pažeidimus.

Pirmiausia, Sąjungos teisė pažeidžiama, nes Bendrasis Teismas skundžiamo sprendimo 36 punkte nurodė, kad šalys neginčija to, jog Vokietijos įstatymų leidėjas PBefG 45a straipsniu ir 8 straipsnio 4 dalies trečiu sakiniu nustatė, kad kompensacijos už asmenų, turinčių tam tikrą laiką galiojančius profesinės mokyklos transporto bilietus, vežimą viešuoju transportu, nepatenka į Reglamento (EB) Nr. 1370/20072 taikymo sritį. Taigi Bendrasis Teismas nepaisė aplinkybės, kad Vokietijos Federacinė Respublika pagal Reglamento Nr. 1370/2007 3 straipsnio 3 dalies antrą sakinį nepranešė Europos Komisijai apie PBefG 45a straipsnį ir 8 straipsnio 4 dalies trečią sakinį.

Taip pat Sąjungos teisę pažeidžia tai, kad Bendrasis Teismas skundžiamo sprendimo 40 ir 41 punktuose klaidingai laikėsi nuomonės, jog įstatymų leidėjas pagal Reglamento Nr. 1370/2007 3 straipsnio 3 dalį gali ne tik netaikyti šio reglamento nuostatoms, susijusioms su finansinėmis kompensacijomis už viešųjų paslaugų įsipareigojimus mokinių ir profesinėse mokyklose besimokančių asmenų transporto srityje, bet taip pat ir laisvai apriboti šios išimties taikymo sritį atšaukdamas tokį sprendimą tam, kad šios kompensacijos vėl patektų į Reglamento Nr. 1370/2007 taikymo sritį. Taip yra todėl, kad Bendrojo Teismo leistinu laikomas persvarstymas yra sprendimui pagal Reglamento Nr. 1370/2007 3 straipsnio 3 dalies antrą sakinį prieštaraujantis aktas; todėl jam taikomos tos pačios formalios galiojimo sąlygos, kurios nagrinėjamu atveju nėra įvykdytos, nes Komisijai nebuvo pranešta apie persvarstymą.

Galiausiai Sąjungos teisę, konkrečiai SESV 107 straipsnį ir 108 straipsnio 3 dalį, pažeidžia tai, kad Bendrasis Teismas dėl antrojo ieškinio pagrindo padarė išvadą, kad Žemutinės Saksonijos žemė, remdamasi Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (Žemutinės Saksonijos žemės vietos transporto įstatymas, toliau – NNVG) 7a straipsniu, neteikia bendrovėms valstybės pagalbos, nors visus finansinius išteklius, kuriuos Žemutinės Saksonijos žemė skiria savivaldybių vykdytojams, šie išmokėjo visoms savivaldybių valdomoms bendrovėms. Priešingai nei vertina Bendrasis Teismas, neįmanoma atskirti, vieną vertus, vykdytojų viešosios valdžios funkcijų nuo, kita vertus, jų, kaip jų pačių kontroliuojamų transporto bendrovių akcininkų, ekonominės veiklos.

____________

1     Europos Komisijos sprendimas nepareikšti prieštaravimų dėl Žemutinės Saksonijos žemės pagal Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (Žemutinės Saksonijos žemės vietos transporto įstatymas) 7a straipsnį priimtos priemonės (byla SA.46538 (2017/NN) (OL C 292, 2018, p. 1).

2     2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL L 315, 2007, p. 1).