Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 8 декември 2020 г. — Y GmbH/Hauptzollamt

(Дело C-668/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Y GmbH

Ответник: Hauptzollamt

Преюдициални въпроси

Трябва ли подпозиция 1302 19 05 от Комбинираната номенклатура1 да се тълкува в смисъл, че в нея се включва и разреден с етанол и вода екстрахиран олеорезин от ванилия, състоящ се от около 90 % (v/v) (обемни процента), съответно 85 % (m/m) (тегловни процента) етанол, до 10 % (m/m) вода, 4,8 % (m/m) утайка сухо вещество и 0,5 % (m/m) ванилин, въпреки че съгласно забележка 1, буква и) към глава 13 от Комбинираната номенклатура (наричана по-нататък „КН“) екстрахираните олеорезини са изключени от позиция 1302 от КН?

Спадат ли към екстрахираните олеорезини по смисъла на подпозиция 3301 90 30 от КН и стоки като описаните в първия преюдициален въпрос?

Трябва ли подпозиция 3302 10 90 от КН да се тълкува в смисъл, че стоки като описаните в първия преюдициален въпрос следва да се класират като смес от ароматични вещества или смес (включително алкохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани за производството на храни?

4.    Спадат ли към ароматизантите за храни по смисъла на член 27, параграф 1, буква д) от Директива 92/83/ЕИО2 и стоките от подпозиция 1302 19 05 от КН или екстрахираният олеорезин от подпозиция 3301 90 30 от КН?

____________

1     Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 1987 г., стр.1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3), в изменената редакция с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1754 на Комисията от 6 октомври 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) No 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 285, 2015 г., стр. 1).

2     Директива 92/83/EИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (ОВ L 316, 1992, стр. 21; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 1, стр. 152).