Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 8. detsembril 2020 – Veridos GmbH versus Bulgaaria Vabariigi siseministeerium, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

(kohtuasi C-669/20)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Varhoven administrativen sad

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Veridos GmbH

Vastustajad kassatsioonimenetluses: Bulgaaria Vabariigi siseministeerium, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi [2014/24]1 artiklit 56 koosmõjus selle direktiivi artikliga 69 ja direktiivi [2009/81]2 artiklit 38 koosmõjus selle direktiivi artikliga 49 tuleb tõlgendada nii, et juhul kui riigisiseses seaduses põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse hindamiseks sätestatud kriteerium ei ole kohaldatav ja avaliku sektori hankija ei ole valinud ega enne teatavaks teinud mõnda muud kriteeriumi, ei ole avaliku sektori hankija kohustatud kontrollima, kas esitatud pakkumus on põhjendamatult madala maksumusega?

2.    Kas direktiivi 2014/24 artiklit 56 koosmõjus selle direktiivi artikliga 69 ja direktiivi 2009/81 artiklit 38 koosmõjus selle direktiivi artikliga 49 tuleb tõlgendada nii, et avaliku sektori hankija on kohustatud põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste olemasolu kontrollima vaid juhul, kui teatud pakkumuse suhtes tekib kahtlus, või on avaliku sektori hankija alati kohustatud veenduma esitatud pakkumuste tõsiseltvõetavuses ja esitama selle kohta asjaomased põhjendused?

3.    Kas avaliku sektori hankija peab kõnealust nõuet täitma ka juhul, kui hankemenetluses on esitatud vaid kaks pakkumust?

4.    Kas [harta] artiklit 47 tuleb tõlgendada nii, et avaliku sektori hankija hinnang, mille kohaselt puuduvad kahtlused põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste esitamise suhtes, ja tema veendumus paremusjärjestuses esimesel kohal oleva pakkuja pakkumuse tõsiseltvõetavuses alluvad kohtu kontrollile?

5.    Kas juhul, kui eelmisele küsimusele vastatakse jaatavalt, tuleb [harta] artiklit 47 tõlgendada nii, et avaliku sektori hankija, kes ei ole põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse olemasolu kontrollinud, on kohustatud nimetama kaalutlused ja põhjendused, millele tuginedes on ta välistanud kahtlused põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse olemasolus, st pidanud paremusjärjestuses esimesel kohal oleva pakkuja pakkumust tõsiseltvõetavaks?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2014, L 94, lk 65).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/81/EÜ, millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord ja muudetakse direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ (ELT 2009, L 216, lk 76).