Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Ráckevei Járásbíróság (Maďarsko) 8. decembra 2020 – EP a i./ERSTE Bank Hungary Zrt

(vec C-670/20)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Ráckevei Járásbíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: EP, TA, FV a TB

Žalovaná: ERSTE Bank Hungary Zrt

Prejudiciálne otázky

S ohľadom na výklad článku 4 ods. 2 smernice 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách1 podaný v rozsudku Andriciuc a i., C-186/162 možno považovať za jasnú a zrozumiteľnú zmluvnú podmienku týkajúcu sa kurzového rizika, ktorá bez výslovného uvedenia, že práve dlžník výlučne a v plnej miere znáša spomínané kurzové riziko, obsahuje iba vyhlásenie dlžníka, podľa ktorého daný dlžník „si je plne vedomý prípadného rizika vyplývajúceho z transakcie a najmä zo skutočnosti, že pohyby predmetnej cudzej meny vo vzťahu k maďarskému forintu môžu zvýšiť alebo znížiť náklady na splácanie úveru v maďarských forintoch[“]?

Vyššie uvedená zmluvná podmienka je v súlade s požiadavkou uvedenou v rozsudku Andriciuc a i., C-186/16, podľa ktorej spotrebiteľ musí byť schopný posúdiť aj potenciálne významné ekonomické dôsledky prevzatia kurzového rizika pre jeho finančné záväzky, s ohľadom na skutočnosť, že dokument s názvom [„]Informácia o všeobecných rizikách financovania v cudzej mene[“], ktorý spotrebiteľ podpísal v čase uzavretia zmluvy, rovnakým spôsobom odkazuje na výhody a nevýhody pohybov výmenného kurzu, poukazujúc na to – ako informovala aj Maďarská banková federácia –, že existuje typová tendencia stability kurzu a že z dlhodobého hľadiska sa výhody a nevýhody kompenzujú?

Vyššie uvedená zmluvná podmienka je v súlade s požiadavkou uvedenou v rozsudku Andriciuc a i., C-186/16, podľa ktorej spotrebiteľ musí byť schopný posúdiť aj potenciálne významné ekonomické dôsledky prevzatia kurzového rizika pre jeho finančné záväzky, ak ani v zmluve a ani v informačnom dokumente podpísanom v čase uzatvorenia zmluvy sa výslovne alebo implicitne neuvádza, že zvýšenie mesačných splátok úveru môže byť značné alebo môže v skutočnosti dosiahnuť ľubovoľnú výšku?

S ohľadom na výklad článku 4 ods. 2 smernice 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách podaný v rozsudku Andriciuc a i., C-186/16 možno považovať za jasnú a zrozumiteľnú zmluvnú podmienku týkajúcu sa kurzového rizika, ak sa v nej výslovne neuvádza, že práve spotrebiteľ výlučne a v plnej miere znáša riziko výmenného kurzu, pokiaľ zo zmluvných podmienok výslovne nevyplýva, že zvýšenie mesačných splátok úveru môže byť značné alebo môže v skutočnosti dosiahnuť ľubovoľnú výšku?

Vyhlásenie spotrebiteľa v tomto zmysle, ktoré je sformulované všeobecne a je obsiahnuté v štandardnej zmluvnej podmienke, samo osebe postačuje na určenie, že informácia o riziku výmenného kurzu je v súlade s požiadavkou uvedenou v rozsudku Andriciuc a i., C-186/16, podľa ktorej informácia má priemernému spotrebiteľovi umožniť posúdiť aj potenciálne významné ekonomické dôsledky prenosu kurzového rizika pre jeho finančné záväzky, pokiaľ ani žiadne ustanovenie zmluvy a ani informačný [dokument] nepodporujú takýto záver?

Je možné sa vzhľadom na znenie rozsudku Andriciuc a i., C-186/16 domnievať, že výklad uskutočnený Kúria (Najvyšší súd), podľa ktorého „skutočnosť, že žalovaná strana poskytla informácie o riziku výmenného kurzu, sama osebe znamená, že žalobkyňa mala reálne počítať s daným rizikom“, je v súlade s článkom 4 ods. 2 smernice 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).

2 Rozsudok z 20. septembra 2017, Andriciuc a i., C‑186/16, EU:C:2017:703.