Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal judiciaire d’Auch (Francie) dne 9. prosince 2020 – EP v. Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

(Věc C-673/20)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal judiciaire d’Auch

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: EP

Žalovaní: Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Další účastník řízení: Maire de Thoux

Předběžné otázky

Musí být článek 50 Smlouvy o Evropské unii a Dohoda o vystoupení Spojeného království z Evropské unie vykládány v tom smyslu, že v jejich důsledku pozbývají občanství Unie britští státní příslušníci, kteří před uplynutím přechodného období využili práva volného pohybu a svobody usazování na území jiného členského státu, zejména ti, kteří pobývají na území jiného členského státu již více než patnáct let a vztahuje se na ně britský zákon zvaný „15 year rule“, a tím jsou zbaveni všech hlasovacích práv?

V případě kladné odpovědi, je třeba z článků 2, 3, 10, 12 a 127 Dohody o vystoupení a bodu 6 její preambule ve spojení s články 18, 20 a 21 Smlouvy o fungování Evropské unie vyvodit, že těmto britským státním příslušníkům umožňují, aby si bez výjimky zachovali práva na občanství Unie, kterých požívali před vystoupením jejich země z Evropské unie?

V případě záporné odpovědi na druhou otázku, není Dohoda o vystoupení částečně neplatná v rozsahu, v němž porušuje zásady tvořící identitu Evropské unie, zejména pak články 18, 20 a 21 Smlouvy o fungování Evropské unie, ale také články 39 a [40] Listiny základních práv Evropské unie, a neporušuje zásadu proporcionality, jelikož neobsahuje ustanovení, které by britským státním příslušníkům umožňovalo, aby si bez výjimky zachovali tato práva?

Není každopádně čl. 127 odst. 1 písm. b) Dohody o vystoupení částečně neplatný v rozsahu, v němž porušuje články 18, 20 a 21 Smlouvy o fungování Evropské unie, ale také články 39 a 40 Listiny základních práv Evropské unie, protože občany Unie, kteří využili práva volného pohybu a svobody usazování na území Spojeného království, zbavuje práva volit a být volen v komunálních volbách v této zemi, a pokud Tribunál a Soudní dvůr zastávají stejný výklad jako francouzská Conseil d’Etat, nevztahuje se toto porušení na státní příslušníky Spojeného království, kteří využívají právo volného pohybu a svobodu usazování na území jiného členského státu již více než 15 let a vztahuje se na ně britský zákon zvaný „15 year rule“, a tím jsou zbaveni veškerých hlasovacích práv?

____________