Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) on esittänyt 12.4.2021 – RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o. v. Slovenian valtio

(asia C-235/21)

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Pääasian asianosaiset

Valittaja: RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o.

Vastapuoli: Slovenian valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko kirjallista sopimusta pitää arvonlisäverodirektiivin1 203 artiklassa tarkoitettuna laskuna vain silloin, kun se sisältää kaikki arvonlisäverodirektiivin [XI osaston] 3 luvussa (”Laskutus”) säädetyt tiedot;

tai jos tähän vastataan kieltävästi,

mitkä ovat ne tiedot tai olosuhteet, joiden perusteella kirjallista sopimusta voidaan joka tapauksessa pitää (myös) laskuna, josta seuraa arvonlisäverodirektiivin 203 artiklassa tarkoitettu velvollisuus maksaa arvonlisävero;

tai konkreettisemmin,

voidaanko kahden arvonlisäverovelvollisen tekemää kirjallista sopimusta, joka koskee tavaroiden luovutusta tai palvelujen suoritusta, pitää arvonlisäverodirektiivin 203 artiklassa tarkoitettuna laskuna, kun siitä ilmenee myyjän tai palvelujen suorittajan nimenomainen ja objektiivisesti havaittavissa oleva tahto antaa sopimuspuolena tiettyä liiketointa koskeva lasku, minkä johdosta hankkijalle voi syntyä perusteltu olettamus, että se voi laskun perusteella vähentää ostoon sisältyvän arvonlisäveron?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).