Language of document :

Sag anlagt den 24. maj 2019 – Republikken Polen mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

(Sag C-401/19)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Republikken Polen (ved B. Majczyna, som befuldmægtiget og adwokat W. Gonatarski)

Sagsøgte: Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Artikel 17, stk. 4, litra b), og artikel 17, stk. 4, litra c), in fine [dvs. den del med udtrykket »og gjort deres bedste indsats for at forhindre, at de fremover uploades, i overensstemmelse med litra b)«] i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og om ændring af direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF 1 annulleres.

Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Republikken Polen har nedlagt påstand om, at artikel 17, stk. 4, litra b), og artikel 17, stk. 4, litra c), in fine [dvs. den del med udtrykket »og gjort deres bedste indsats for at forhindre, at de fremover uploades, i overensstemmelse med litra b)«] i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og om ændring af direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF (EUT af 17.5.2019, L 130, s. 92) annulleres, og at Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Subsidiært har Republikken Polen, såfremt Domstolen er af den opfattelse, at de anfægtede bestemmelser ikke kan adskilles fra resten af bestemmelserne i artikel 17 i direktiv 2019/790 uden at disse bestemmelsers indhold ændres, nedlagt påstand om, at artikel 17 i direktiv 2019/790 annulleres i sin helhed.

Republikken Polen har gjort gældende, at de anfægtede bestemmelser i direktiv 2019/790 strider mod den i artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder grundfæstede ret til ytrings- og informationsfrihed.

Republikken Polen har navnlig gjort gældende, at tjenesteudbydernes pligt til at gøre deres bedste indsats for at sikre, at specifikke værker og andre frembringelser, for hvilke rettighedshaverne har givet tjenesteudbyderne de relevante og nødvendige oplysninger, ikke er tilgængelige [artikel 17, stk. 4, litra b), i direktiv 2019/790], og til at gøre deres bedste indsats for at forhindre, at værker og andre frembringelser, som rettighedshaverne har givet en tilstrækkelig begrundet meddelelse om, fremover uploades [artikel 17, stk. 4, litra c), in fine, i direktiv 2019/790], for at disse udbydere kan undgå ansvar kræver, at udbyderne foretager en forudgående automatisk prøvelse (filtrering) af det indhold, brugerne stiller til rådighed online, og dermed indfører præventive kontrolmekanismer. En sådan mekanisme undergraver selve kernen i ytrings- og informationsfriheden, og opfylder ikke kravene om forholdsmæssighed og nødvendighed for en indskrænkning af denne ret.

____________

1     EUT 2019, L 130, s. 92.