Language of document :

Acțiune introdusă la 24 mai 2019 – Republica Polonă/Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-401/19)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Republica Polonă (reprezentanți: B. Majczyna, agent, W. Gonatarski, adwokat)

Pârâte: Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei

Anularea articolului 17 alineatul (4) litera (b) și a articolului 17 alineatul (4) litera (c) in fine [i.e. în partea care conține formula „și au depus toate eforturile pentru a preveni viitoare încărcări a acestora în conformitate cu litera (b)”] din Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și al Consiliului privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE1  

obligarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Republica Polonă solicită anularea articolului 17 alineatul (4) litera (b) și a articolului 17 alineatul (4) litera (c) in fine [i.e. în partea care conține formula „și au depus toate eforturile pentru a preveni viitoare încărcări a acestora în conformitate cu litera (b)”] din Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și al Consiliului privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE (JO 2019, L 130, p. 92) și obligarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Cu titlu subsidiar, în cazul în care Curtea ar considera că dispozițiile atacate nu pot fi disociate de alte dispoziții incluse la articolul 17 din Directiva (UE) 2019/790 fărî a modifica esența reglementării conținute la acest articol, Republica Polonă solicită anularea articolului 17 din Directiva (UE) 2019/790 în totalitate.

Republica Polonă invocă, împotriva dispozițiilor atacate din Directiva 2019/790, un motiv întemeiat pe încălcare dreptului la libertatea de exprimare și de informare garantat prin articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Republica Polonă afirmă în special că obligația impusă prestatorilor de servicii online de partajare de conținut de a depune toate eforturile pentru a asigura indisponibilitatea operelor și a altor obiecte protejate specifice în privința cărora titularii de drepturi au oferit prestatorilor de servicii informații relevante și necesare [articolul 17 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2019/79] și obligația impusă prestatorilor de servicii online de partajare de conținut de a depune toate eforturile pentru a opri încărcarea în viitor a operelor sau a altor obiecte protejate, la primirea unei notificări suficient de justificate din partea titularilor de drepturi [articolul 17 alineatul (4) litera (c) in fine din Directiva 2019/79] are drept consecință – pentru a evita angajarea răspunderii lor – faptul că prestatorii de servicii trebuie să procedeze la o verificare automată prealabilă (filtraj) a conținuturilor partajate online de către utilizatori, ceea ce implică prin urmare instituirea de mecanisme de control preventiv. Astfel de mecanisme repun în discuție esența însăși a dreptului la libertatea de exprimare și de informare și nu respectă cerința proporționalității și necesității oricărei atingeri aduse acestui drept.

____________

1     JO 2019, L 130, p. 92.